จิมรันนิ่ง

ฮอยอันมาราธอน 2017

ฮอยอันมาราธอน 2017

วันที่16 กันยายน 2560 - 18 กันยายน 2560
งานวิ่งฮอยอันมาราธอน 2017
(17 กันยายน 2560)
สถานที่
วันที่ 16 กันยายน 2560กรุงเทพฯ-ดานัง-ฮอยอัน  

07.30 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร ผู้โดยสาร
                ขาออก (ชั้น 3) ประตู เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
                จะมี จนท. คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน... 
10.10 น.ออกเดินทางสู่ นครเว้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
                โดยเที่ยวบินที่ FD636
11.30 น.ถึงสนามบิน เมืองดานัง ผ่านพิธีการเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดิน
                ทางเข้าสู่ตัว เมืองดานัง โดยรถปรับอากาศ 
13.00 น.    บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
14.00 น.เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน โดยใช้เส้นทางเว้ – ดานัง – ฮอยอัน
                ระหว่างทางจะผ่าน อุโมงค์ไฮเวิน ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว
                6,280 ม. นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ หมู่บ้าน
                นองเหนือก จากนั้นนำทุกท่านไปยังสถานที่รับเบอร์และอุปกรณ์
                การวิ่ง  พร้อมเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ 
        แล้วเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมย่าน
                การค้าของชาวจีนบริเวณสมาคมฟุกเกี๋ยน ---ชม สะพานญี่ปุ่น 
                ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี และช้อปปิ้งของฝากจากเมืองฮอยอัน
                ตามอัธยาศัย  
18.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Pho Hoi Garden  
19.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Thuy Dong 3***หรือเทียบเท่า
                พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 17 กันยายน 2560“ฮอยอัน อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2017”ดานัง  

07.00 น.อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                ส่วนคณะนักวิ่ง จะไปส่งที่จุดสตาร์ทและรอรับกลับจนท่านสุด
                ท้าย เรียบร้อยแล้วให้ท่านได้พักอาบน้ำ
แพ็คกระเป๋า เช็คเอ้า....แล้วไปทานอาหารเที่ยงกันค่ะ   
12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย        จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองดานัง ให้ท่านได้พักผ่อนโดย
        นั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ ระหว่างทางผ่านป่าเขากว่า 20
                ลูก  ด้วยระยะทางไกลถึง กิโลเมตร  ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์
                ที่สวยงาม (ไม่รวมเครื่องเล่นบางรายการ)
18.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
20.00 น.นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sea garden hotel หรือเทียบเท่า 
                 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 18 กันยายน 2560ดานัง-กรุงเทพฯ 

07.00 น.อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.ชม วัดจีน linh ung (ลีงอึ้ง) วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นกว่าพันปี
                พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของดานัง จากนั้นนำท่านเดินทาง
                สู่สนามบินดานัง เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
12.00 น.เดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอร์เอเซีย 
                เที่ยวบินที่ FD637
13.30 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                            ค่าใช้จ่ายท่านละ 14,900.—บาท
                                สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
                       ......คุณ ทิพย์.......084-523-3636…..
                …...ID Line tipjimrunning (098-825-3527)……
             พร้อมทั้งโอนเงินล่วงหน้ามัดจำการเดิน  8,000.--บาท
          ที่ คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์…..ธ.ไทยพาณิชย์ จ. ออมทรัพย์
                 สาขา บัวขวัญ....บัญชีเลขที่  34 22 20 77 99
 ในกรณีที่จะให้สมัครให้ กรุณาถ่ายหน้า  Pass Port ส่งหลักฐานด่วนด้วยค่ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม

// • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – ดานัง – กรุงเทพฯ 
// • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
// • ค่าโรงแรมที่พัก   คืน (พักห้องละ ท่าน) 
// • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ 
// • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
// • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทาง
      ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
// • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) 
// • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม 
// • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง// 

ค่าบริการนี้ไม่รวม
 
-ค่าสมัคร ประเภทการแข่งขัน (Distance)
-- Marathon   THB 2,500.-บาท
-- Fun Run 10 KM   THB 1,200.-บาท
-- Fun Run KM    THB 900.-บาท

--  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอก
    เหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
-- ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 
   (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์) ท่านละ 300 บาท/ ลูกค้า ท่าน

การสำรองที่นั่ง

1.ส่งหนังสือเดินทาง  และวางเงินมัดจำท่านละ  8,000.- บาท
2. ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 
เอกสารเดินทาง

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า เดือน 
    (นับจากวันเดินทาง) 
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก
    อย่างน้อย หน้าเต็ม
3. กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่า
    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง
    ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย
    อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
    หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว 
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้
    ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
    เดินทาง
6. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำ
    ให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัก
    แบบ ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติด
    กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1
    เตียงใหญ่กับ เตียงพับเสริม 
7. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศการ เป็นผลให้ค่า
   โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
   ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็น
ที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org