จิมรันนิ่ง

ปีนังมาราธอน 2018-เที่ยวหมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี”

ปีนังมาราธอน 2018-เที่ยวหมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี”

วันที่23 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561
งานวิ่งปีนังมาราธอน 2018
(25 พฤศจิกายน 2561)
สถานที่
ปีนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศ ไปเที่ยวหมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” 
เกาะปลอดภาษี ชัอปปิ้งกันให้สนุก เรียบร้อยแล้วเราไปวิ่งเกาะปีนังกัน
เชิญค่ะรายละเอียดการเดินทาง

                       จิมรันนิ่ง พาวิ่ง สะพานปีนัง มาราธอน 2018 
                 เพิ่มประสบการณ์-รักสุขภาพ ลังกาวี  ปีนัง  วัน คืน
                      เดินทางช่วงวันที่  23 25 พฤศจิกายน 2561

วันแรก  สนามบินหาดใหญ่ –ด่านนอก ท่าเรือเปอร์ริส – เกาะลังกาวี

23 พฤศจิกายน 2561

04.00 น  คณะฯ พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร เคาน์เตอร์ 11-12 
06.00 น. เหิรฟ้า สู่ หาดใหญ่  โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102
07-25 น.ถึง สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังด่านนอก 
                เพื่อประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย  เดินทาง
                ต่อไปยังท่าเรือเปอร์ริส เพื่อข้ามไปยัง หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง
                “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ มีภาพยนตร์ให้ชม หรือ
                 พักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม.)
 เรือเทียบท่า นำทุก ๆ ท่านตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าประเทศ
                 มาเลเซีย รถบัสรอรับ
    เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
    บ่ายนำท่านขึ้น Cable Car เพื่อชมทัศนียภาพบนยอดเขา  ทิวทัศ
                แสนสวย เห็นวิวทะเลที่สวยงาม พร้อมสายหมอก-ลมพัดมาเบา 
                ๆ และให้ท่านถ่ายภาพกันอย่างอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย 
                (รวมตั๋วขึ้น+รถราง+สะพาน) นำท่านลงจากเคเบิลคาร์
    เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Langawi Seaview Hotel หรือเทียบ
                เท่าและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองลังกาวี– ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ – ท่าเรือเปอริส – ปีนัง 

24 พฤศจิกายน 2561

     เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม 
นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ เลือกซื้อสินค้าและของปลอดภาษี
                จำหน่ายมากมายที่นี่ และให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง จนถึงเวลา
                นัดหมาย และนำท่านถ่ายภาพกับพญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของ
                เกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก  ได้เวลานำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ
                เพื่อเดินทางกลับท่าเรือเปอริส  เพื่อเดินทางไปยังเกาะปีนัง 
   เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
                ได้เวลา รับหมายเลขวิ่ง และ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อ
                ของจนได้เวลา  นำท่านรับประทานอาหารเย็น  หรือ ให้ท่านได้
                เลือกซื้ออาหารตามอัธยาศัย (ทาง บริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดให้)
    ค่ำนำท่านเข้าที่พัก  โรงแรม Ne-O Hotel  หรือเทียบเท่าและให้
                ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามมาราธอน-วัดไทย–พม่า–ช้อปปิ้งของฝาก–สนามบินหาดใหญ่ 

25 พฤศจิกายน 2561

                นำท่านสู่สนามวิ่ง มาราธอนปีนัง หลังจากวิ่งเสร็จทำภาระกิจส่วน
                ตัวและรับประทานอาหารเช้า
  จากนั้นนำท่านชมวัดไทย  กราบพระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่
                ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย  ให้ท่าน
                ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย   แล้วเที่ยว
                ชมความสวยงามที่วัดเขาเต่า  วัดเขาเต่า เป็นวัดจีน The 
                Temple of  Supreme Bliss หรือชื่อทางการคือ The Kek Lok
                Si Temple วัดนี้เป็นวัดพุทธในปีนัง ตั้งอยู่ที่ Air Itam ปีนังฮิลล์
                วัดนี้ดังมากเพราะขึ้นชื่อว่าเป็น วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
                ตะวันออกเฉียงใต้ เดินเยี่ยมชมเจดีย์พระราม หรือที่เรียกกัน
                อีกชื่อว่า เจดีย์หมื่นพระพุทธ The Pagoda of 10,000 
                Buddha's เจดีย์นี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะ ไทย/พม่า
                /จีน3‐in1 เจดีย์ฐาน เหลี่ยมเป็นสไตล์จีนๆ ยอดเจดีย์จะเป็น
                ศิลปะแบบพม่า และตรงกลางเจดีย์จะเป็นศิลปะแบบไทย 
                พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาวาง
                ศิลาฤกษ์เจดีย์สูงและสวยงาม 
  ได้เวลานำท่านช้อปปิ้งร้านกาแฟ และซื้อสินค้าของฝากร้านสิ้นค้าพื้น
                เมือง อาทิเช่น กาแฟ ขนมขึ้นชื่อของปีนัง เป็นต้น และนำท่าน
                เดินช้อปปิ้งซื้อของแบรนด์เนม อาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า 
                กระเป๋า และอื่นๆ เป็นต้น
 เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
  ........ได้เวลา นำท่านเดินทางออกจากเกาะปีนัง  มุ่งสู่เมืองหาดใหญ่
                กรณี ถ้ามีเวลาพอ จะนำท่านแวะห้างดิวตี้ฟรี  เพื่อซื้อสินค้า
                ปลอดภาษี หลากหลายเป็นของฝาก แล้วนำท่านเดินทางผ่าน
                ด่านไทย
   เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่ร้านอาหารไทย  เรียบร้อย
                แล้วเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
19.55 นเหิรฟ้ากลับบ้านโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7115
21.20 นถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพอย่างมีความสุขสนุกสนาน

                               ราคาทัวร์ท่านละ 14.500.--บาท

อัตราทัวร์รวม

1. ค่าห้องพัก ท่าน ห้อง
2. ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าอาหารมื้อตามระบุในโปรแกรมทัวร์ พร้อมขนม น้ำดื่ม
4. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามรายละเอียดในโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์
    และหัวหน้าทัวร์กรณีเดินทางโดยบัส
5. ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท
    กรณีอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราทัวร์ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ 
    หรือคนต่างด้าว
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ณ ที่จ่าย และ ภาษี 3%
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  อาทิ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
5. ค่าสมัครวิ่งระยะต่าง 

                          …สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
.....คุณ ทิพย์ 084-523-3636   ID Line tipjimrunning 098-825-3527.....
                   พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 8,000.—บาท  
   ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน  ที่......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์  
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ  เลขที่  34-22-20-77-99
                                           หรือ  
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91

                              ขอบคุณค่ะที่ไว้วางใจเรา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org