จิมรันนิ่ง

โซลมาราธอน

โซลมาราธอน

วันที่14 มีนาคม 2562 - 18 มีนาคม 2562
งานวิ่งโซลมาราธอน
(17 มีนาคม 2562)
สถานที่
รายละเอียดการเดินทางค่ะ.

                               จิมรันนิ่ง พาวิ่ง โซลมาราธอน
                                เดินทาง 14 18/03/2019

วันที่ 14/03/2019       กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
22.30 น.คณะพร้อมกัน ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ
                 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างระหว่างประเทศ
01.00 น.บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ……..
08.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

                                         ข้อแนะนำ
   ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุ  
   ภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร  ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่ 15/3/19 สะพานกระจกโซยางกัง–สตอร์เบอรรี่ฟาร์ม –ตลาดทงแดมุน
                            ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชั่วโมง และ
              เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ ชั่วโมง )
               *** หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ***

     เช้า         (รับประทานอาหารเช้า ข้าวปั้น และ นม)
                    เรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองอินชอน
                    เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยม
                    ชมกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ ฮุนไดเอาท์
                     เล็ท แหล่งช้อปปิ้งแห่งเมืองกิมโป ที่มีสินค้าให้เลือกช้อป
                     หลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ รองเท้า กระเป๋า และสินค้า
                     แบรนด์ดังอีกมากมาย 

      เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ล่องเรือชมวิว บุฟเฟ่ต์ 
                     ล่องเรือสัมผัสกับบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเมืองคิมโพ โดย
                     ภายในเรือแบ่งออกเป็น ชั้น ชั้นแรกและชั้นที่สองเป็นห้อง
                     อาหาร ห้องจัดเลี้ยง ส่วนชั้นที่สามและชั้นที่สี่ ท่านสามารถ
                     พักผ่อนชมวิว หรือถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ให้ท่านอิ่มอร่อย
                     แบบไม่อั้น และเพลิดเพลินกับเหล่าบรรดานกนางนวลที่บิน
                     ตามเรือ และสามารถซื้อข้าวเกรียบกุ้งบนเรือให้เป็นอาหาร 
                     นกได้ เพลิดเพลิน อิ่มหน่ำสำราญแล้ว  
                     นำท่าสู่ สตอร์เบอรรี่ฟาร์ม เป็น ฟาร์มสตอร์เบอร์รี่ที่ 
                     ปราศจากสารเคมี ท่านสามารถเด็กกินได้โยที่ไม่ต้องล้างน้ำ
                     แต่ ในฟาร์มนี้ ให้ ท่านอิ่มกับสตอร์เบอรรี่ แก้ว บรรจุด้วย
                     สตอร์ลูกโตๆ ให้ท่านได้ สัมผัสต้นสตอร์เบอรรี่พร้อมถ่ายรูป
                     ในอิริยาบถ ต่างๆ
                     จากนั้นเดินทางสู่ กรุงโซล ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชม.
                     นำท่านสู่ ตลาด ทงแดมุน สิ่งหนึ่งที่เกาหลีขึ้นชื่ออย่างมากก็
                     คือการเป็นแหล่งช็อปปิ้งอีกแหล่งที่สำคัญของโลก มีสินค้า
                     นานานชนิดให้เลือกกันอย่างจุใจ  
      ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SHABUSHABU ชาบูชาบู 
                     สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆประกอบด้วยหมูสไลซ์ เห็ด
                     สด ผักสดต่างๆ น้ำซุป และเส้นอุด้ง ซึ่งขาดไม่ได้ในการ
                     ทานชาบู พร้อมด้วยข้าวสวย และเครื่องเคียง หลากหลาย
      *-*นำท่านเข้าพักโรงแรม  BENIKIA  อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 16/3/19     โซลทาวเวอร์–โสม -ฮอตเกนามู -บุ๊คเชินฮันนก-
                        ซัมชองดอง–คอสเมติค
     เช้า      รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
                     จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรี่ย์ชื่อดัง F4 (BOYS OVER 
                     FLOWER ที่เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจ 
                     กลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอคอยโซล (SEOUL TOWER)
                     ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก ท่านสามารถชม
                     ทัศนีย์ภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศทางถึง 360 องศา โดย
                     สามารถมองได้ถึงเขาพูกัก และหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะ
                     เห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮั่น 
                     GINSENG CENTER ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี 
                     โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่า
                     โสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
                     ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล่ำค้ายิ่งกว่าทอง
                     โสมเกาหลี จึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
                     สากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดี
                     ซึ่งรัฐบาลรับรอง  ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสม
                     ที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย เท่า
     เที่ยง      รับประทานอาหาร กลางวันซัมเกทัง GINSENG CHICKEN 
                     SOUP  ไก่ตุ๋นโสมอาหารสุขภาพ ซึ่งเสริฟในหม้อดินในน้ำ
                     ซุปที่กำลังเดือด พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลัง
                     เหมาะ แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และ
                     รากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการ
                     ตุ๋นจนเนื้อไก่ล่อน ท่านสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก 
                     จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก
                     (BukchonHanokVillage) หรือบางคนเรียกว่าหมู่บ้านบุค
                     ชอนฮันอ๊กเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีท่ามกลางตึก
                     รามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคง
                     รักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ ในยุคเก่าแก่ เหมาะ
                     สำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้าน
                     บุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อได้
                     ไปเยือนแล้วจะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลี
                     ในสมัยก่อนซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน 
                      SAMCHEONGDONG STREETคือถนนที่ทอดยาวจาก
                     พระราชวังเตียงบ๊อกคุง ไปถึงสวนสาธราณะซัมชอง เป็นสวน
                     ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงาม  นอกจากนี้
                     ถนนเส้นนี้ได้มีชื่อว่าถนนแห่งแกลอรี่ เพราะตลอดฝั่งถนน
                     รวมถึงในตรอกซอกซอยล้วนเต็มไปด้วยพื้นที่สำหรับแสดง
                     งานศิลปะ และมีร้านค้า ร้านกาแฟนั่งดื่มชิลๆมากมาย
                     จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ COSMETIC OUTLET เลือกซื้อ
                     เครื่องส าอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะเป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงู
                     ครีมน ้าแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า น้ำหอม โรจูคิส พร้อมรับ
                     ของแถมมากมาย
                     จากนั้นนำท่านเดินทางรับหมายเลขวิ่ง จนได้เวลา 
                     นำท่านรับประทานอาหารเย็นค่ำ
      ค่ำ     รับประทานอาหาร แบบ BBQ BUFFET ให้ท่านเต็มอิ่ม จุใจ
                     กับบริการ ปิ้งย่างเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น หมูหมัก เนื้อไก่หมัก
                     ซอสเกาหลี เนื้อ และเครื่องเคียงอื่นๆอีกมากมาย พร้อมกับ
                     กิมจิ ผักสด ชนิดต่างๆที่สรรสร้างไว้บริการทุกท่าน
      *-*      นำท่านเข้าพักโรงแรม BENIKIA อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 17/3/19     วิ่งมาราธอน-พระราชวังเคียงบ๊อก-น้ำมันสนเข็มแดง-
                          คลองชองเกชอน–เมียงดง
     เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
   06. 00 – 15.00 pm  นำคณะฯ สู่ สนามวิ่ง โซล มาราธอน ตามระยะต่าง ๆ 
                ให้ท่านได้มีความสุขกับการวิ่ง และรอรับกลับ 
                         ณ.โอลิมปิคพาร์ค ตามเวลานัดหมาย  
                          (อาหารเช้าและเที่ยงแบบเซ็ทบล๊อก) 
                เรียบร้อยแล้ว ให้เวลาท่านได้ชำระร่างกาย แต่งสวย-แต่งหล่อ 
                       นำท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ทำเนียบของประธานาธิบดีคน
                       ปัจจุบัน “ปาร์ก กึน เฮ” (หมายเหตุระหว่างแล่นผ่านไม่
                       อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆ) จากนั้น อิสระให้ถ่ายรูป
                       เป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ความเป็น
                       อมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และ
                       วงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล 
                       แล้วนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมืองเพื่อรับทราบ
                       ถึงประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ ยุคโบราณจน
                       ถึงปัจจุบัน ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ที่แสดงถึง
                       ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมเนียมต่างๆ ที่ผ่านมา
                       นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อกคุง ซึ่งเป็นพระราชวังไม้
                       โบราณที่เก่าแก่ที่สุด  และพาท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลา
                       กลางน้ำ“เคียงเฮวรู”ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงาน
                       สโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับ แขก
                       นำท่านชม สมุนไพรสนเข็มแดง( RED PINE )ซึ่ง ผลิตจาก
                       ใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีเหนือ มาผลิตโดยใช้
                       เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมา 
                       เป็น น้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง
                       ได้ แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม
                       มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้
                       นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง(MYEONGDONG
                       MARKET) ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี 
                       ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้า – ห้างสรรพ
                       สินค้าชินเซแก และห้างมิลเรโอเร่ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและ
                       บนดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้าเครื่องใช้
                       เครื่องประดับ และ เครื่องสำอางเป็นที่พึงปรารถนาของ นัก
                      ซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย  ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟ
                      และร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหารได้ก่อนไปซื้อของ
                      ต่อ  สุดปลายถนนเมียงดง  ซึ่งมีโบสถ์เมียงดงถือว่าเป็น
                      ศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกในเกาหลี
      เย็น    นำท่านรับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วยเมนู โอซัม พุลโกกิ  
       *-* นำท่านเข้าพักโรงแรม BENIKIA  อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 18/3/19 ฮอตเกนามู ดิวตี้ฟรี – สินค้าพื้นเมือง  สนามบิน
     เช้า     รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  เช็คเอ้าท์
                     นำท่าน เลือกสรรสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE  
                     ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวของกรุงโซล  พบ
                     สินค้าหลากชนิดหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง ชาแนล กุชชี่
                     เฟอร์รากาโม่ พราด้า ลังโคม คลีนิกซ์ เอสเตเลอเดอร์ รวม
                   ทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง“อาโมเร/ซัลฮวาซู /เฮรา”
   เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันเมนูจิมดัก หรือไก่พะโล้เกาหลี
                   แล้วเที่ยวชม คลองชองเกชอนถูกขุดขึ้นในสมัยโชซอน
                   รัฐบาลเกาหลีได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคลองนี้ใหม่ โดย
                   ฟื้นฟูธรรมชาติทั้งสองฝั่งคลอง  และผันน้ำจากแม่น้ำฮันเพื่อ
                   ให้คลองมีน้ำตลอดทั้งปี โดยมีแนวกั้นน้ำเพื่อทำเป็นน้ำตก
                   ตลอดแนวคลองชองเกชอน และมีการสร้างน้ำพุ เพื่อความ
                   สวยงาม  จนทำให้ปัจจุบันนี้ คลองชองเกชอน ได้กลายเป็น
                   สถานที่ท่องเที่ยวใจกลางกรุงโซล  เพราะที่นี่ตลอดทั้งแนวมี
                   สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารอร่อย ๆ มากมาย  ให้ท่านได้
                   เลือกทานกัน 
                   จากนั้นแวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์ของพื้นเมืองแถวสนาม
                   บิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อีกรอบหนึ่ง เป็น
                   การส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิเช่น บะหมี่ ซินราเมน,อุด้ง 
                   กิมจิ ,ขนมช็อคโก้เลต ,พายลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจ
                   ไม่มี  น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป  ผลไม้
                    ต่าง ๆ ในราคาพิเศษก่อนกลับบ้าน 
      เย็น    รับประทานอาหาร อูด้ง
     17.00 น.        นำทุกท่านออก เดินทาง สู่สนามบิน
     19.10น.   เหิรฟ้ากลับสู่ สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที....
     00.10น.เดินทางถึง สนามสุวรรณภูมิ ปรเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
 
                             ราคาท่านละ 25,800.—บาท

                               .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
                            .....คุณ ทิพย์.......084-523-3636…..
                    …..ID Line tipjimrunning (098-825-5327)…..
                    พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 15,000.-บาท
                          ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดิน 30 วัน  
                               ที่......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ  เลขที่  34-22-20-77-99
                                              หรือ 
ธ.กสิกรไทยจำกัดออมทรัพย์สาขาโลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 36 89 79 91

                                         อัตรานี้รวม
---   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ อินชอน กรุงเทพ ไม่ระบุที่นั่ง
                 (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
---   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
---   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
---   ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ ท่าน 
---   ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
---   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
---   มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
---   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   
                (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

                                     อัตรานี้ไม่รวม
---   กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากา
---   ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
---   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, 
---   ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอก
       เหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
         จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
---   ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ (1,200.-บาท
         ต่อคนต่อทริป) ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   
        7%และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

                                    เงื่อนไขการชำระเงิน

         ขอรับมัดจำ 15,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 3วัน 
         และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่
        ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่าย ไม่
        ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 



                                           หมายเหตุ
---    การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป และใน
        กรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
        ออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม 
        หากลูกค้าต้องการเดินทาง 
---    ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม
        ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน... 
---    รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
        ได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
---    หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า เดือน และ
        ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว 
        ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้
        ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อน
        ออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตาม
        รายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอก
        เมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)
        ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน
        ให้แก่ท่าน)
---    หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ท่องเที่ยวในประเทศเกา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org