จิมรันนิ่ง

กัวลาลัมเปอร์มาราธอน 2019 ( 27 - 29 กันยายน 2019)

กัวลาลัมเปอร์มาราธอน 2019 ( 27 - 29 กันยายน 2019)

วันที่27 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562
งานวิ่งกัวลาลัมเปอร์มาราธอน
(29 กันยายน 2562)
สถานที่
รายละเอียดการเดินทางค่ะ             
 
                สนุกสุดคุ้ม ท่องเที่ยว พร้อมการวิ่งมาราธอนประจำปี 2019
                                  ทัวร์ วิ่ง KL.มาราธอน 2019
                 ประเทศมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์—ปุตราจาย่า-มะละกา
                                           คืน   วัน

วันแรก 27/09/2019   สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจาย่า มะละกา
 
27 กันยายน 2019

05.00 นคณะฯ ทุก ๆ ท่านพบกันที่ สนามบิน ดอนเมือง
                         อาคาร  ผู้โดยสารออกประตู (สายการบินแอร์เอเซีย)
07.10 นเหินฟ้าสู่  กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่  FD311
10.15 น        ถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ 
                        จากนั้นพาทุกท่าน สู่เมืองใหม่ “ปุตาจาย่า” ซึ่งเป็นเมือง
                        ที่รวบรวม ศูนย์ราชการของเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ เที่ยว
                        ชมมัสยิดหินอ่อนสีชมพูที่ใหญ่ที่สุด...ชมรัฐสภา ชม
                        สถาปัตยกรรม  ที่ได้รับการออกแบบอย่างงดงาม       
   เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  พร้อมนำท่านเดิน
                        ทางต่อ สู่เมืองเก่ามะละกา ชมเมืองโบราณต่าง ๆ  จากนั้น
                        นำท่านล่องเรือ  ให้ท่านได้ ชมความงดงามของแม่น้ำ 
                        มะละกา ชมบ้านเรือนโบราณแบบชาวมาลายู อิสระกับการ
                        พักผ่อน จนได้เวลานำท่านสู่ฝั่ง
   เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบของชาวมะละกา
                        อิ่มหนำสำราญแล้ว  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อน
                        ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมบรรยากาศยามค่ำคืนในเมือง
                        มะละกา หรือ สามารถเลือกซื้อของที่ถนนคนเดิน เลือก
                        ซื้อแบบอิสระ

วันที่สอง     28/09/2019   มะละกา – ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์
               
28 กันยายน 2019

   เช้ารับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม หลังนั้น ให้ท่านได้เก็บ
                ภาพความประทับใจของเมืองเก่ามะละกาก่อน นำท่านเดินทาง
                เข้าสู่เมืองใหม่ปุตราจาย่า ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชม 
                ความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ ผ่าน บ้านพักของท่านนายก
                รัฐมนตรี และ สะพานที่มีความสวยงาม เดินทางต่อสู่เมืองหลวง
                กัวลาลัมเปอร์
  เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร   
                หลังจากนั้นนำทุกท่านรับหมายเลขวิ่ง พร้อมการเลือกซื้อของที่
                จำเป็นในการวิ่ง  อิสระจนได้เวลา  
   เย็นรับประทานอาหารเย็น  แล้วนำท่านเดินทางเข้าพักผ่อนที่
                โรงแรม ในเมืองกัวลาลัมเปอร์    

วันที่สาม   29/09/2019  กัวลาลัมเปอร์-สนามบินดอนเมือง
           
29 กันยายน 2019

   เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก 
                อิสระกับการวิ่งของแต่ละประเภท  จนได้เวลา
                จากนั้นนำท่านซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมสถานีรถไฟที่เก่าแก่
                อายุกว่า 100 ปี มัสยิดกลางซึ่งทำด้วยหินอ่อน ถ่ายรูปที่ตึกศุล
                ต่านอับดุลซามัส ซึ่งเคยเป็นสถานที่ตัดสินคดีความของนายอัน
                วาอิบราฮิม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ตึกแฝด  ซึ่งเป็น
                สัญญลักษณ์ประจำประเทศมาเลย์เซีย  มีเวลานำท่านช็อปปิ้งที่
                ห้าง KLCC ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อดังต่าง ๆ  ให้ 
                ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ร้านปลอดภาษี จนได้เวลา 
  เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารเที่ยง   
               ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์  
                (สายการบินแอร์เอเชีย) 
20.40         เหิรฟ้า กลับบ้านแล้วค่ะ โดยเที่ยวบินที่ FD316
21.55         ถึงกรุงเทพ เวลาไทย  พร้อมความประทับใจ 

                           ค่าใช้จ่ายท่านละ 15,800.—บาทรวม

                              สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
                        .....คุณ ทิพย์.......084-523-3636…..
                …..ID Line tipjimrunning (098-825-3527)…..
           .....พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 10,000.—บาท.....  
               .....ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน.....ที่
                            .....คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์.....
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ  เลขที่  34-22-20-77-99
                                            หรือ 
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่  03 63 89 79 91
                                       อัตรานี้รวม 
                ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม
                   ค่าอาหารมื้อตามระบุ
                 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
   มัคคุเทศก์ไทยและไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดเส้นทาง 
  ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000  บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์   
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพ

                                       อัตรานี้ไม่รวม  
  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศ
                            ของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
        ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
                ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม %หัก ณ ที่จ่าย 
                  (หากต้องการใบเสร็จ) 
         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
                ค่าเซอร์วิชชาร์ททุกกรณีเดินทางช่วงเทศกาล,
                   หรือวันปิดภาคเรียนของมาเลเซีย
                ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ตามความสมัครใจ)
 
                           เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
    เมื่อตกลงจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำ 10,000.-บาท
    สำหรับส่วนที่เหลือ ขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน   
      หากบริษัท ไม่ได้รับเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอ
      สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมดพร้อมทั้งไม่มีการเดินทาง  
      การยกเลิกทัวร์
   ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันก่อนเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
     เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งห
    กรณีที่พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  3,500  บาท
    กรณีพักห้องแบบ trip room เพิ่มท่านละ  1,500  บาท

ขอบคุณค่ะที่ไว้วางใจเรา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org