จิมรันนิ่ง

กัวลาลัมเปอร์มาราธอน 2012

กัวลาลัมเปอร์มาราธอน 2012

วันที่21 มิถุนายน 2555 - 24 มิถุนายน 2555
งานวิ่งกัวลาลัมเปอร์มาราธอน
(24 มิถุนายน 2555)
สถานที่

(กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจาย่า)
ประเทศมาเลเซีย วัน คืน


22 มิถุนายน 2555

04.00 น          คณะฯ ทุก ๆ ท่านพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2
07.10 น          เหินฟ้าสู่  กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ FD3571
10.15 น.          ถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ จากนั้นพาทุกท่านเข้าสู่เมืองใหม่
                 “ปุตราจาย่า “ ซี่งเป็นเมืองที่รวบรวมศูนย์ราชการของเมือง
                 หลวงกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวชมมัสยิดหินอ่อนสีชมพูที่ใหญ่ที่สุด
                 ชมรัฐสภา ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรม 
                 ที่ได้รับการออกแบบอย่างงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ 
                 อนุสาวรีย์มิลเลนเนียม ศูนย์ประชุมแลคคลับปุตราจาย่า 
                 ผ่านบ้านพักของนายกรัฐมนตรี และสะพานที่มีความสวยงามมากสะพานหนึ่ง...
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
                    จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ห้าง KL CC  ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
                 สินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อดังต่าง ๆ  เวลาพอประมาณนำท่าน
                 เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ยอดเขา เก็นติ้ง โดยกระเช้าไฟฟ้า 
                 SKY WAY ที่มีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ
                     15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพสวยงาม   
                  แมกไม้นานาพรรณของป่าดิบชื้น  สัมผัสอากาศหนาวเย็น 
                  แสนบริสุทธิ์ หมอกหนาทึบ เก็นติ้งจึงได้ชื่อว่าเมืองในหมอก 
                  แล้วพาทุก ๆ  ท่านเช็คอิน โรงแรม FIRST WORLD  
                      พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น.           พร้อมกันอีกครั้ง  เพื่อไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...
                     อิ่มหนำแล้ว เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนหรือจะเสี่ยงโชคก็ตาม
                 อัธยาศัยขอให้ เฮง เฮง กันทุก ๆ ท่านค่าาาา.............

23 มินายน 2555

06.00 น          รับประทานอาหารเช้า ณ.ภัตตาคาร ในโรงแรม
07.00 น          นำท่านเดินทางลงจาก เขาเก็นติ้ง.... 
                เที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์  สถานีรถไฟเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี
                มัสยิดกลางที่ทำด้วยหินอ่อน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ตึกอับดุลซา
                มัส  ซึ่งเคยเป็นที่ตัดสินคดีของนาย อันวาอิบราฮิม สนนาม
                เอกราชสัญญาลักษณ์ของ  ประเทศมาเลเซีย ฯลฯ
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ภัตตาคารจีน
บ่าย ๆ          นำทุก ๆ ท่านไปสถานที่รับสมัคร และ รับเบอร์ 
                 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กีฬา.....
เย็น                    รับประทานอาหารค่ำริมชายหาด เป็นอาหารซีฟู้ด......
                จากนั้นพาทุกท่านกลับที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

24 มิถุนายน 2555

-- --                    ปลุก.....ทุก ๆ ท่านสามารถเดินไปร่วมการแข่งได้เลย  
                 เพราะที่พักอยู่ห่างประมาณ 400 เมตร      
11.30 น.          เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยง…..
                เก็บตกช้อปปิ้งได้อีกเล็กน้อย  จากนั้นเดินสู่สนามบิน 
18.45 น.          เหินฟ้ากลับ กทม. เที่ยวบินที่ AK836
19.50 น.          ถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
                 อย่างมีความสุข  สนุกสนาน อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                          ค่าใช้จ่ายท่านละ 14,500.--บาท

รายการทัวร์ รวม

                                          ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์           
รถบัส-บริการตลอดเวลา                               
ที่พักห้องละ ท่าน วัน)             
อาหารตามระบุ                              
พร้อมน้ำเครื่องดื่ม-ขนมบริการบนรถ                          
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.-บาท
                                                                                                  

รายการนี้ไม่รวม

ค่าหนังสือเดินทาง - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกรายการ
ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
ค่าสมัครวิ่ง

สนใจแจ้งความจำนงได้ที่

.....คุณ ทิพย์.......084-523-3636….083-772-2267          
.....คุณ จิม .........089-994-5444…. Fax No. 02-950-6607

พร้อมทั้งโอนเงินล่วงหน้ามัดจำการเดิน  8,000.—บาท 
ที่ คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์…..ธ.ไทยพาณิชย์ จ. ออมทรัพย์ สาขาบัวขวัญบัญชีเลขที่  34-22-20-77-99

ในกรณีที่จะให้ สมัครให้  กรุณาถ่ายหน้า  Pass Port   
ส่งหลักฐานด่วนด้วยค่ะ   
เพราะค่าสมัครจะขึ้นไปตามลำดับ หรือ อาจเต็มปิดรับสมัครก่อน

ขอบพระคุณมากค่ะ

A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org