จิมรันนิ่ง

ฮานอยมาราธอน 2019

ฮานอยมาราธอน 2019

วันที่18 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562
งานวิ่งฮานอยมาราธอน 2019
(20 ตุลาคม 2562)
สถานที่
*_*รายละเอียดการเดินทางค่ะ *_*

                                        

มาราธอน 2019

                                

ฮานอย-ฮาลอง วัน คืน

             คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก            พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
                           พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
 
              รายละเอียดโปรแกรม เดินทางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562

วันที่ 18 ตุลาคม2562     กรุงเทพฯ–ฮานอย –ฮาลอง –ไนท์มาเก็ตฮาลอง
  
04.30 น.   คณะฯ พร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง อาคาร 
                          ชั้น ประตู เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL)  
07.10 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 
09.05 น.   ถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการฯ
10.30 น.   นำชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็น
                          มายาวนานนับร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีก
                          ทั้งยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จอหงวน ในสมัยโบราณ 
       เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา
                          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮาลองดินแดนแห่งมังกร
                          หลับไหล  ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกับ
                          จีนทางทิศเหนือ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโล
                          ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ
                          (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้า อิสระพักผ่อนคลาย หรือ
                           เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามอัธยาศัย)
         ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                        จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ต
                          ฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า 
                          ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม และอื่น 
                           มากมาย
             นำท่านเข้าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดับ ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 19 ตุลาคม2562        ฮาลอง –ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง -ชมถ้ำนางฟ้า
                                   –ฮานอย –สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืน
                                     ดาบ –วัดหงอกเซิน –ถนน 36 สายเก่า


           เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  เพื่อล่องเรือชมความงาม
                        ตามธรรมชาติ  ให้ท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของ
                        อ่าวฮาลอง  ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดย
                        จิตกรเอก  จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
                        ทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 
                        สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  ที่ได้แต่งแต้มด้วย
                        ภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับ
                        ซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะ
                        ได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว
                         เกาะไก่ชนฯลฯ ลักษณะทั่วไป
                         นำท่าน ชมถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ชมหินงอกหินย้อย
                         มากมายล้วนแต่สวยงาม และ น่าประทับใจ ถ้ำแห่งนี้เพิ่ง
                         ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้  ซึ่งมีการประดับแสงสีตามผนัง
                         และมุมต่าง ๆ บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะสัมผัสกับความ
                         สวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่
                         ลงตัว  มากมายทั้งรูปมังกรเสาค้าฟ้าทั้ง เสา รูปปีก
                         อินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว  พระพุทธรูป ฯลฯ 
        เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)
                         จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ  ถึง กรุงฮานอย นำท่านข้าม
                          สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจ
                         กลางเมืองฮานอย  ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่าใน
                         สมัยที่เวียดนามทำ สงครามสู้รบกับประเทศจีน  กษัตริย์
                         แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่
                         สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความ
                         ท้อแท้พระทัย  เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มี
                         ปฎิหารย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง  ได้นำดาบวิเศษมาให้
                         พระองค์  เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน  หลังจากที่
                         พระองค์ ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทำสงคราม
                         อีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน  ทำให้บ้าน 
                         เมืองสงบสุข  เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้วพระองค์ได้นำดาบ
                         มาคืน ณ.ทะเลสาบแห่งนี้  ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ
                         ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาด
                         ใหญ่  ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์1ใน 2ตัว
                         ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน 
                         จากนั้นนำทุกท่านรับหมายเลขวิ่งให้ท่านอิสระกับการ
                         เลือกซื้อของ  จนได้เวลาจากให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
                         ณ.ถนน 36 สายเก่า  แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้น
                         เมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย  ภาพเขียน  กระเป๋า
                         ก็อปปี้ยี่ห้อต่างๆเช่น Samsonite, Kipling, Roxy,
                         Billabong
           ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
        จากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก HACINCO HOTELระดับ ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่20 ตุลาคม 2562ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี 
                                โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
                                วัดเจดีย์เสาเดียว–พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหาร
                             วรรณกรร –วัดเฉินก๊วก–ทะเลสาบตะวันตก–กรุงเทพฯ 


           เช้านำคณะเดินทางไปวิ่งตามที่ได้สมัครไว้  
                        รอรับ จนได้เวลาพร้อมให้ท่านได้อาบน้ำชำระร่างกาย 
                        เรียบร้อยแล้ว  เช็คเอ้าท์
                        นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ลานกว้างที่ประธานาธิบดี
                        โฮจิมินห์ได้อ่านคำ    ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้น
                        จากฝรั่งเศสเมื่อ 2ก.ย.2488 หลังจากเวียดนาม ตกเป็น
                        เมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านคาราวะ สุสาน
                        ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาว
                        เวียตนาม (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ให้
                        ท่านสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) ในสุสานบรรจุศพ
                        ท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง
                        ดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด 
                        ชม ทำเนียบประธานาธิบดีที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้
                        ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่  ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ 
                        หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบ ทำเนียบแห่งนี้จึงเป็นสถานที่
                        รับแขกบ้านแขกเมืองแทน
                        จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัวตั้งอยู่กลาง
                        สระบัว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เจ้า
                        แม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่ง
                        อยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สม
                        หวังสักที   จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้
                        มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์
                        สมใจ  จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัว  เพื่อเป็นการ
                        ขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม  
                        จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติ
                        ของลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโตจนกระทั่งตาย
         เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                        (พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN) 
                        จากนั้นชมวัดเฉินก๊วก  เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมี
                         ความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก  ตั้ง
                         อยู่ใจกลางเมืองและบริเวณทะเลสาบตะวันตก  ทะเลสาบ
                         ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย  ภายในวัดมีต้น
                         มหาโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดียและเจดีย์หลายชั้น
                         สำหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

   17.30 น.         บริการหาหารเย็น แบบเฝอ เวียดนามโดยแท้ๆ
   20.20น.          ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
                        THAI LION AIRเที่ยวบินที่SL185
   22.20น.ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความ
                        ประทับใจในการในบริการ

                                ค่าใช้จ่ายท่านละ 17,800.--บาท
                                 .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่.....
   ...คุณ ทิพย์--084-523-3636...ID Line tipjimrunning (098-825-3527)

                     พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 12,000.—บาท  
                      ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน ที่......

                             ......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์......
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์สาขา บัวขวัญ   เลขที่ 34-22-20-77-99 
                                             หรือ
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91
 
                                     อัตรานี้รวม
<->ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)
        ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมืองโดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์(SL)
<->ค่าที่พักที่ระบุ ระดับ ดาว หรือเทียบเท่า รวม คืน 
            (พัก  ท่าน/ห้อง)
<->ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
<->ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
<->อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
<->ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 
        จะคุ้ม ครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
        500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี 
        ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี
 คุ้มครอง 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
        ของกรมธรรม์ ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี  
        ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหาร
        เป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า
        ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 
<-> ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

                                  อัตรานี้ไม่รวม
<-> ค่าสมัครวิ่งตามระยะต่าง 
<->ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย %
<->ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น USD/วัน, พนักงานขับรถ USD/วัน,   
        พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย USD/
         วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้า
         เป็นสำคัญ) ฯลฯค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
         โปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม
         ที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่า
   รักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่า  
         กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
<->ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมี
         การปรับราคาขึ้น

                                       เงื่อนไขการจองทัวร์
งวดที่ กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 12,000 บาท   
                (หลังจากที่ได้ทำการจองภายใน วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยัน
                เมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
งวดที่ ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง
 
                                          กรณียกเลิก
<->      ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
              ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า,
              ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
<->      ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
              เงินทั้งหมดในทุกกรณี
              กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรอง
              แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยัง
              สายการบิน โรงแรม และในทุก ๆ การให้บริการ เพื่อให้พิจารณา
              อีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่
              สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน 
              เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน ,
              โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ

                      ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
<->      ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว 
              หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
              สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ
              3,000–5,000.- บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
<->     หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ 
             ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ
             รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็น
             อย่างน้อย
<->     นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่
             จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงมที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มี
              ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณเครื่อง
              บินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 
              20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและ
              อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอิน
              สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

                             ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
<->      เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 
              จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), 
              ห้องคู่ (Twin/Double)และ
<->      ห้องพักแบบ ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภท
              อาจจะไม่ติดกันและโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ ท่าน 
              แต่อาจจะได้เป็น เตียงใหญ่กับ 1เตียงพับเสริม
<->      กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่า
              โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
              ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
<->      โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่
               เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ
               ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
               ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย

                                  การเดินทางเป็นครอบครัว
            หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกใน
            ครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้
            สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลา
            เกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
            สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
            คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

                                            หมายเหตุ
<->     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ
             ในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
             รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอก
             เหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ
             เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
<->    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละ
            สิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
            ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกรณี 
<->    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัว
            แทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org