จิมรันนิ่ง

สะพานปีนัง มาราธอน 2019 (22-24 พย.2562)

สะพานปีนัง มาราธอน 2019 (22-24 พย.2562)

วันที่22 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562
งานวิ่งสะพานปีนัง มาราธอน 2019
(24 พฤศจิกายน 2562)
สถานที่
ปีนี้เราจะได้ไปเที่ยว บาตูเฟอริงกี แล้วเราไปวิ่ง สะพานเกาะปีนังกัน
                     เชิญค่ะรายละเอียดการเดินทาง

                      จิมรันนิ่ง พาวิ่ง สะพานปีนัง มาราธอน 2019
            เพิ่มประสบการณ์-รักสุขภาพ บาตูเฟอริงกี-ปีนัง  วัน คืน
                       เดินทางวันที่  22 – 24 พฤศจิกายน 2562

วันแรก 22/11/2019สนามบินหาดใหญ่ – บาตูเฟอริงกี

04.00 น.คณะฯ พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 
                        ประตู 14 สายการบินนกแอร์
06.00 น.เหิรฟ้าสู่ หาดใหญ่  เที่ยวบินที่ DD7102  ถึง 07.25 น 
 รับคณะณ จุดนัดพบสนามบินหาดใหญ่ นำท่านเดินทาง
                        โดยรถไทย เพื่อมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจคน
                        เข้าเมืองและประทับตราหนังสือเดินทางไปยังประเทศ
                        มาเลเซีย นำท่านแวะเที่ยวเมืองอลอสตาร์  เยี่ยมชมและ
                        ถ่ายภาพกับมัสยิดสีดำและพิพิธภัณฑ์ข้าว เป็นพิพิธภัณฑ์
                        ที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับข้าวแห่งแรกในมาเลเซีย และ
                        ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ข้าวแห่งที่สี่ของโลก โดยพิพิธภัณฑ์
                        ข้าวอีกสามแห่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เยอรมนีและฟิลิปปินส์
                       อาคารพิพิธภัณฑ์ข้าวมีรูปทรงแปลกตา เพราะสร้างเลียน
                       แบบถังตวงวัดข้าว ส่วนต่างๆ ของอาคาร ราวบันได ประตู
                       ทางเข้า หรือแม้แต่รั้วรอบพิพิธภัณฑ์ล้วนตกแต่งด้วยลวด
                       ลายต้นข้าว ในอาคาร จัดแสดงกรรมวิธีในการผลิตข้าวของ
                       มาเลเซีย แสดงอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ในการ
                       ค้าขายข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีจิตรกรรมฝาผนังที่
                      สวยงาม อันเป็นผลงานศิลปะของศิลปินชาวเกาหลีเหนือ 
                      60 คน ทำให้ประวัติศาสตร์การเพาะปลูกข้าวของประเทศ
                      มาเลเซียได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอีกครั้ง(รวมค่าตั๋ว)
     เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   
                      จากนั้นนำท่านเดินทางต่ออิสระกับการเดินทาง
      เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
      ค่ำ      นำท่านเยี่ยมชมหิ้งห้อยที่เมือง เฟอริงกี้  (ขึ้นอยู่กับสภาพ
                      อากาศ ณ วันที่เดินทาง) ถ้าฝนตกไม่สามารถชมได้ 
   ได้เวลา         นำท่านเข้าที่พักและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
                      โรงแรม Flamingo hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง 23/11/2019บาตูเฟอริงกี้ – ปีนัง

      เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม พร้อมนำท่าน
                        เดินทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองปีนัง
    ได้เวลา        นำท่านเยี่ยมชม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไทยที่ใหญ่ที่
                        สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” มีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุด
                       ในมาเลเซีย วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา
                        งดงาม ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ วัดไทย
    จากนั้น       นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านประมง Jetty หรือ Chew Jetty 
                       เป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล (Chew Jetty) จุดนี้เป็นหมู่บ้าน
                       ที่ยื่นลงไปในทะเล บ้านเรือนต่าง ๆ จะเป็นร้านค้าขายของ
                       ที่ระลึกซะส่วนใหญ่ ชมบรรยากาศริมทะเลชิล ๆ 
   ได้เวลา          นำท่านเยี่ยมชมถนน อาร์ทสตีท เป็นย่านถนนโบราณ มี
                        อาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
    เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
     บ่าย       นำท่านรับหมายเลขวิ่งมาราธอน  รอรับ ณ.จุดนัดพบ
     เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
     ค่ำนำท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย Hotel 

วันที่สาม 24/11/2019มาราธอน – วัดเขาเต่า ปีนังฮิลล์ -สนามบิน

                      นำคณะฯ พร้อม ณ จุดสตาร์ทวิ่งในแต่ละประเภท 
   เช้า      เมื่อคณะวิ่งเสร็จ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาโรงแรม
                      ให้ท่านได้ชำระร่างกายพร้อมเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก
  เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ วัดเก็กล๊กซี หรือ วัดเขาเต่า เพื่อให้ท่าน
                      ได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมได้อิ่มบุญกัน ต่อโดยการทบุญให้
                      อาหารเต่านับร้อยตัว  เพื่อการเที่ยวชมปีนังอย่างสมบูรณ์ 
                      แบบ นำท่านขึ้น ปีนังฮิลล์ (รวมค่าตั๋วขึ้น) ซึ่งสูงกว่าระดับ
                      น้ำทะเลประมาณ 800 เมตร โดยนั่งรถรางไฟฟ้าชม
                      ทัศนียภาพรอบเกาะ ซึ่งสามารถมองเห็นสะพานปีนัง 
                      ข้างบนนี้จะมีวัดและโรงแรม ร้านค้าต่างๆ มากมาย
                      บรรยากาศที่เย็นสบาย เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
                      ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากจนได้เวลา พร้อมเดิน
                      ทางออกจากเมืองปีนัง
   จากนั้น          นำท่านแวะร้านดิวตี้ฟรี สินค้าปลอดภาษี 
                        ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
    เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้น           นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเดินทาง    
                       โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  SL719 
                        (เวลา 19.10 ถึง ดอนเมือง เวลา 20.35)

                               ราคาทัวร์ท่านละ 14,900.--บาท

                                          อัตราทัวร์รวม
1.ค่าห้องพัก ท่านต่อ ห้อง
2.ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3.ค่าอาหารมื้อตามระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายละเอียดโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์  
        และหัวหน้าทัวร์กรณีเดินทางโดยรถบัส
5.ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทกรณีเสียชีวิต 
        วงเงิน 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุขณะเดินทาง
6.Tax Room
7.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

                                    อัตราทัวร์ไม่รวม
1.ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ
        หรือคนต่างด้าว
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย %
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
5.ค่าเซอร์วิชชาร์จทุกกรณี เดินทางช่วงเทศกาล หรือวัดปิดภาคเรียน
        ของมาเลเซีย
6.กรณีเดินทางโดยรถตู้จะไม่มีหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
        (กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายนอกจากราคาทัวร์)

                            …สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
.....คุณ ทิพย์ 084-523-3636   ID Line tipjimrunning 098-825-3527.....
                พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 9,000.—บาท
                   ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน  
                            ที่......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ  เลขที่  34-22-20-77-99
                                           หรือ
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91

                                 กรณียกเลิกทัวร์
   -ยกเลิกการเดินทางก่อนเดิน 30 วัน จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
                                กฎของการเดินทาง
1.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงทัวร์ในครั้งแรก
2.บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อ
         เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
        คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน
        ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
        หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย
        การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าของ
        สายการบิน  การประท้วง กานัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีที่
        ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
        หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอก
        เหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมา 
        จากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินหรือ
        เกิดจากการเดินทางของลูกค้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้
        ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวน
        สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินใน
        ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
        ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า เดือน (ทั้งนี้ผู้เดิน
        ทางต้องเป็นผู้ตรวจสอบพาสปอร์ตด้วยตัวเอง โดยทางบริษัททัวร์ไม่จำ
        เป็นต้องทำการแจ้งให้ทราบ )(กรณีลูกค้าเดินทางเข้าประเทศไม่ได้
        ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)  และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุด
        ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของบริษัท
        ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะว่าค่าใช้
        จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
        เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจาก
        การโจรกรรม และ หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนัก
        ท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่
        ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่อง
        บินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ
        ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ
        ไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้า
        หน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org