จิมรันนิ่ง

Singapore Marathon 2019 (29 พย.-1 ธค.2562)

Singapore Marathon 2019 (29 พย.-1 ธค.2562)

วันที่29 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562
งานวิ่งSingapore Marathon
(30 พฤศจิกายน 2562)
สถานที่
ว่างเว้นมา ปี เพราะไม่ลงตัวกับการสตาร์ทวิ่งแบบใหม่ จัดวิ่ง วัน
แต่ปีนี้ เค้ามาสตาร์ท มาราธอนและฮาล์ฟ 18.00 น ของวันเสาร์ ส่วน
มินิ สตาร์ท 06.30 น. ของวันอาทิตย์ เหมือนเดิม ปีนี้เลยได้ไปชมงานเค้าดูคะ  เชิญคะรายละเอียดการเดินทาง

                       เดินทางช่วงวันที่  29 – ธันวาคม 2562

  วันที่แรก  29/11/2019   กรุงเทพ-สิงค์โปร์
                           
05.30 น.คณะพร้อม ณ.สนามบินดอนเมือง อาคาร นำท่านเช็คอิน 
08.15 น.     เดินทางสู่สนามบินสิงคโปร์ 
                 โดยสายการบิน ไทไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL100 
11.20 น.          เดินทางถึง สิงคโปร์
  เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ได้เวลานำท่านเดินทางไป
                 รับเบอร์วิ่ง ให้ท่านช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าต่างๆในการวิ่ง
                 ตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย 
   เย็น  รับประทานอาหารเย็น   หลังจากทานอาหารเย็น 
                  นำท่านเยี่ยมชมการแสดงโชว์ Spectra Light Water 
                  Show  ชมการแสดงน้ำพุ แสงสี เสียง อันสวยงามบริเวณ
                  มาริน่าเบย์ และถ่ายภาพบรรยากาศยามค่ำคืน   
 จากนั้น        นำท่านเข้าเช็คอินที่พักบริเวณ ย่านเอสพานาด 
                  โรงแรม Marison hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  30/11/2019  สิงค์โปร์ Duck tour – ซิตี้ทัวร์ วิ่งมาราธอน
 
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
จากนั้น   นำท่านนำคณะนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก นั่งชมเมืองสิงคโปร์
                (Duck Tour) ให้ท่านได้ชมความงดงามในอีกแงมุมในแบบ  
                ต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์
ได้เวลาจากนั้น ซิตี้ทัวร์เมืองสิงค์โปร์ สัญลักษณ์ เมอร์ไลออน ตึก
                ทุเรียนที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศสิงค์โปร์  
                 และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น
 เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
                นำ นักวิ่งที่ สมัครวิ่งในระยะ มาราธอนและฮาล์ฟกลับพักผ่อน 
                และเตรียมพร้อมวิ่งมาราธอน  สตาร์ทวิ่งเวลา 18.00 น 
                (เสาร์ที่ 30 พย. 2562)
 ค่ำ        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
                จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Merison Hotel ให้ท่านพักผ่อ
                ตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมพร้อมวิ่งเช่นกัน

วันที่สาม1/12/2019    วิ่งมินิฯ -ไชน่าทาวน์ – น้ำพุ Jewel Chiangi  Airport สนามบินสิงค์โปร์ 
                          นำ คณะฯ วิ่ง 10 ส่ง ณ.จุดสตาร์ท     
      เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
  ได้เวลา จากนั้นนำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็น
                        อยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้สักการะเจ้า
                        แม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและให้
                        ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆ และเครื่องยาจีนที่มีมากมาย
                        จากหลายร้านค้า  
  ได้เวลา        นำท่านเที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า บริเวณรอบนอก ให้ท่านได้
                        ถ่ายรูป พร้อมนำท่านเดินทางออกจากเกาะเซ็นโตซ่า
   เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร 
  ได้เวลา        นำท่านเดินทางไปยังห้าง Jewel Changi Airport 
                        (Terminal 2) หรือ Jewel ไลฟ์สไตล์เดสทิเนชั่นแห่งแรก
                        ของสิงคโปร์ ที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติ และ
                        ความสนุกสนาน เข้ากับห้างสรรพสินค้าได้อย่างลงตัว 
                        ด้านในจะมีร้านค้าและร้านอาหารกว่า280ร้านและกว่า 
                        60% ของจำนวนร้านทั้งหมด ล้วนเป็นแบรนด์ใหม่ที่ไม่
                        เคยเปิดให้บริการที่ชางกีมาก่อน และอีก 30%จะเป็น
                        ร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม รับรองได้ว่าทุกคนที่มา
                        เยี่ยมเยือนจะได้รับประสบการณ์การช็อปปิ้ง ในรูปแบบ
                        ใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน
    เย็นนำท่านรับประทานอาหารเย็น  
 จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่สนามบินสิงคโปร์ (Terminal 1) 
                        เพื่อนำท่านเดินทางกลับ 
20.30 น เหิรฟ้ากลับ โดยสายการบินไทไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL 105  
21.30 น.ถึงสนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

                                ค่าใช้จ่ายท่านละ 19,900.--บาท

                                     สนใจแจ้งความจำนงได้ที่

.....คุณ ทิพย์.......084-523-3636 ID Line tipjimrunning(098-825-3527)
                   พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 13,000.—บาท  
                        ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน ที่
                                    คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ  เลขที่  34-22-20-77-99
                                                หรือ 
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่  03 63 89 79 91

                   จองช้าค่าตั๋วเครื่องบินจะขึ้นราคาไปตามลำดับคะ
                 ในกรณีที่จะให้ สมัครให้  กรุณาถ่ายหน้า  Pass Port   
         ส่งหลักฐานด่วนด้วยคะเพราะค่าสมัครจะขึ้นไปตามลำดับเช่นกัน

อัตรานี้รวม
1. ค่าห้องพัก ท่าน ห้อง
2. ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าอาหารมื้อตามระบุในโปรแกรมทัวร์ +น้ำดื่มและของว่าง
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายละเอียดในโปรแกรม
5. ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท กรณีเสียชีวิต
 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมหัวหน้าทัวร์
7. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ณ ที่จ่าย 3% (หากต้องการใบเสร็จ)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  อาทิ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
5. ค่าเซอร์วิชชาร์จทุกกรณีเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันปิดภาคเรียนของสิงคโปร์
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถหมายเหตุ  วันที่ 29/11/2019  สายการบิน SL 100 ดอนเมือง-สิงคโปร์ 08.15-11.20
วันที่ 1/12/2019  สายการบิน SL 105  สิงคโปร์-ดอนเมือง 20.30-21.30
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org