จิมรันนิ่ง

ซาปา อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2020

ซาปา อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2020

วันที่18 กันยายน 2563 - 21 กันยายน 2563
งานวิ่งซาปา อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2020
(20 กันยายน 2563)
สถานที่
                               ซาปา อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2020
                  เที่ยวเมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา...พักซาปา คืนเต็มอิ่ม
                    นั่งกระเช้าขึ้นฟานซีปัน ช๊อปปิ้ง ถนน 36 สายที่ ฮานอย
                             กำหนดการเดินทาง  18-21/9/2020
                                           Hanoi Sapa
                         10k 15k 21k 42k 70k 100k
                                 RACE: 19-20 09 2020

วันที่ 18 กันยายน 2563     กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา
 
04.00 น.คณะพร้อมกัน ณ อาคารที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สาย
                การบิน แอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและ
                อำนวยความสะดวก 
06.40 น.ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน 
                แอร์เอเชีย เส้นทางดอนเมือง-ฮานอย  เที่ยวบินที่ FD642 
                  (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 
08.30 น.เดินทางถึงสนามบิน กรุงฮานอยหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
                แล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา
 เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง 
                เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับ
                ชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับ
                ความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็น
                ตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญ
                ของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลาก
                หลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้
                ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่
                เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร
                ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม.)
  เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
                นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือก
                ช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม
                กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
 พักที่ North Star  Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 19 กันยายน 2563 ซาปา-ฟานซีปัน-หมู่บ้านก๊าตก๊าต 
 
  เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
                นำท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส
                สร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2465  ปัจจุบันเป็น
                เมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
               จากนั้นท่านสู่ฟานซีปันท่ามกลางมวลเมฆที่ลอยละล่องอยู่รอบๆ
               ชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143
               เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วย
               ทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้ง
               ปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใช้จ่ายรวมในค่าบริการทัวร์)
 กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
               ท่านเข้าชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าตเป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่  
               ของเมืองซาปา ชมทิทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาว
               เขาซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำ
               ท่านเดินชมวิธีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน 
               ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลาก
               หลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกวื้อสินค้า
               หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ตกั๊ตอีกหนึ่ง
               ความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองวาปา จากนั้นนำท่านชม น้ำ
               ตกซิลเวอร์(Silver Waterfall)เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และ
               สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกลมีความสูง
               ประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตาม
              หน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของ
              น้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ 
              ระลึกบริเวณสะพานชมวิว 
              จากนั้นนำทุกท่านรับหมายเลขวิ่ง  ของแต่ละประเภท อิสระกับการ
              เลือกซื้อของ ได้เวลานำท่านเดินทางเพื่อรับประทานอาหารเย็น
   เย็น      นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมนำท่านเข้าที่
              พักที่ Noth Star  sapa Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 20 กันยายน 2563 ซาปา(วิ่งมาราธอน)-ลาวไก-ฮานอย
 
04.00 น.นำคณะเดินทางวิ่งตามที่ได้สมัครไว้  จนได้เวลาพร้อมให้ท่านได้
                อาบน้ำชำระร่างกาย พร้อมนำท่านออกเดินทางจากโรงแรม
09.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
                จากนั้นนำท่านนำท่านขึ้นไปชมบริเวณหุบเขาปากมังกร Ham
                rong mountain ซึ่งท่าน จะได้ ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่ว
                เมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บน
                ภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นำ
                ท่านเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็นแหล่งศึกษาหาความ
                รู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายาก
                ตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วง
                ฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุด  ชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งทำ
                เป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูป
               ร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไป
               เวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพ
               ของเมืองซาปา รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและ
               เมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร 
               สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมา
               อย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมา
               ทุกๆ ห้านาที วิวหลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโล
               เนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน โบสถ์
               คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้ง
               อยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่
               ท่านได้มาชม
 กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
               นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเส้นทางเดิม (ระยะทาง 
               245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม.) นำท่านสู่ตัว
               เมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปี
               ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์
               ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึก
               อาคารที่สำคัญต่าง 
    เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเท่า

วันที่ 21 กันยายน 2563 ฮานอย กรุงเทพ

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
               นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์  ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิ 
               มินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ใน
               วันที่ กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของ
               ฝรั่งเศสอยู่ถึง48ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ชม สุสาน
              โฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ใน
              โลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของ  ท่านที่ต้อง
               การให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์)
              นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้า
              ไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋า
              สะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่านชม
              ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง 
              ท่าด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้น
              ให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคย
              พำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
              ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับ
              แขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะ
              เรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จน  ได้รับ
              การยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่าน ชมวัด
              เจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็น
              ศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระ
              บัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปาง
              แสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม อยู่
  กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร 
                    SEN BUFFET อินเตอร์ 
              จากนั้นนำท่านไปชมทะเลคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุง
              ฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริม
              ทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืน  ดาบบนเกาะ
              หยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็น
              เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่
              ที่ ถนน 36 สายนำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ 
              นอยบ่าย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสาร
   เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเป็น (เฝอ เวียดนาม )
20.50 น.ออกเดินทางจาก กรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน 
              แอร์เอเชีย เส้นทางฮานอย-ดอนเมือง เที่ยวบินที่ FD 645 
22.40 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

                             ค่าใช้จ่ายท่านละ 19,900.--บาท(ไม่รวมค่าสมัครวิ่ง)
                            .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
..คุณ ทิพย์ 084-523-3636….ID Line tipjimrunning  (098-825-3527)
                .....พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 12,000.—บาท.....
                  .....ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน ที่......
                            ......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์......
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์สาขา บัวขวัญ เลขที่ 34-22-20-77-99  
                                            หรือ
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91

                                อัตราค่าบริการรวม
ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์
ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ฮานอย-ดอนเมือง น้ำหนักกระเป๋า 20 โล

                             อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ 
        ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทำหนังสือเดินทาง 
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าสมัคร วิ่งมาราธอน ที่ซาปา
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 200 ต่อท่าน/800 บาทต่อทิป
        กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 
        ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
        ของราคาทัวร์

                                         หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน 
        ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ  
        ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ ในทัวร์
        นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
        ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับ
        ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัด
        หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอม
        หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวน
        สิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

                                      เอกสารเดินทาง
           หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า เดือน
(นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าพาสปอร์ตไม่น้อยกว่า 2 หน้า
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org