จิมรันนิ่ง

เดิน-วิ่ง วิสาขะบูชา ปากช่องมินิมาราธอน ครั้งที่ 16

วันที่7 พฤษภาคม 2560 (อาทิตย์)
สถานที่วัดปางแก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ระยะ9.9 / 4
ผู้จัด
ติดต่อ089 – 7178330
เว็บ
หมายเหตุ
เดิน – วิ่ง
วิสาขะบูชา
ปากช่องมินิมาราธอน ครั้งที่ 1๖
วันที่ พฤษภาคม 2560
เวลา 06.00 น.
ณ.วัดปางแก อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมาติดต่อสอบถาม 089 – 7178330 คุณประเทือง
จุดประสงค์ของการจัดงาน
  1.เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขะ
  2.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชนทั่วไปต้านภัยยาเสพติด
  3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอปากช่อง และใกล้เคียง
  4.เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาจำนวน 90 ทุนๆลๆ 1000 บาท เพื่อมอบให้นักเรียนที่มีความสามารถในการวิ่ง ในการจัดงานวิ่ง ชมไพรปากช่อง ครั้งที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560
แผนที่

ใบสมัครการแข่งขัน
ชื่อ-นามสกุล/Name……………………………………………..
เลขที่บัตรประชาชน/ID……………………………………………
เพศ             ชาย/Male                  หญิง/Female
สัญชาติ/Nationality……………………………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด/Birth……..….…./………………/……………..
อายุ/Age……………….ปี
ที่อยู่/Adress………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชมรม/สังกัด/Club…………………………………………………
โทรศัพท์/Tel………………………………………………………….
อีเมลล์/E-mail……………………………………………………….
คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และขอรับรองว่าได้ฝึกซ้อม มีสุขภาพสมบูรณ์ พร้อมจะเข้าแข่งขันในประเภทที่สมัคร ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมการแข่งขันตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ จะปฏิบัติตามทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและหลังหรือในขณะแข่งขัน ข้าพเจ้ายินดีที่จะแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวเองและ/หรือวันเกิด ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดการแข่งขันฯ ภาพถ่ายหรือ ภาพยนตร์ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ แข่งขัน และถือว่าภาพหรือภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครั้งนี้
  ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร
  ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
(กรณีผู้แข่งขันอายุต่ำกว่า 15 ปี)
................................................................................

9.9 Km.  Start 6.00   MINI MARATHON   200 Bath
ชาย Male         นักเรียน 15 18 ปี          19 – 29 ปี
           30 – 39 ปี          40 – 49 ปี           50 59 ปี
           60 – 69 ปี          70 ปีขึ้นไป           

หญิง Female        นักเรียน 15 18 ปี         19 – 29 ปี
              30 – 39 ปี          40 – 49 ปี          50 59 ปี
              60 ปีขึ้นไป
Km.  Start 6.15      FUN RUN     200 Bath
ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย Male          19 – 39 ปี
       40 – 59 ปี         60 ปีขึ้นไป
หญิง Female          19 – 39 ปี            40 – 59 ปี
       60 ปีขึ้นไป
ประเภทนักเรียน กม.(ไม่มีค่าสมัคร – ไม่มีเสื้อที่ระลึก)
ชาย Male                นักเรียนไม่เกิน 14 ปี
                               นักเรียน  15  18 ปี
หญิง Female            นักเรียนไม่เกิน 14 ปี
                               นักเรียน  15  18 ปี
รับสมัคร VIP 599 บาท สั่งจองล่วงหน้า 30 เมษายน 2560
ขนาดเสื้อ ชาย หญิง 
       SS                                    Xl         XXl
ถ้วยรางวัล
1.FUN RUN Km. ประเภทประชาชน ชาย – หญิง
         อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในกลุ่มอายุ
2.FUN RUN Km. ประเภทนักเรียน ชาย – หญิง 
         อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในกลุ่มอายุ
3.MINI MARATHON 9.9 Km. 
อันดับ 1-5 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในกลุ่มอายุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org