จิมรันนิ่ง

วิ่งกัน FUN ดี

วันที่21 ตุลาคม 2561 (อาทิตย์)
สถานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ระยะ10 / 4
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เว็บ
หมายเหตุ
35 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
เชิญคุณ มาร่วมกิจกรรม วิ่งกัน..FUN ดี
รายได้นำเข้านำเข้าสมทบ ”กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า" 
เพื่อการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทมินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร 
ประเภทฟันรัน กิโลเมตร


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org