จิมรันนิ่ง

วังขนายมาราธอน 2019

วันที่18 สิงหาคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ระยะ5/12/22/42
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เว็บ
หมายเหตุ
WANGKANAI MARATHON 2019 (วังขนายมาราธอน ครั้งที่ 9)
วันที่จัดงาน อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดงาน :วัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จัดและดำเนินงานโดย ชมรมฟอร์รันเนอร์  (จรัญ พงภิทักษ์  Organizer) และชมรมรักสุขภาพท่าม่วง

หลักการและเหตุผล
 ชมรมฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังขนาย โรงเรียนท่าม่วงวัดราฎร์บำรุง และชมรมวิ่งรักษ์สุขภาพท่าม่วง ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล”วังขนาย มาราธอน ครั้งที่  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังของประชาชนในพื่นที่และชมรมวิ่งต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันออกกำลังกาย โดยพร้อมเพียงกัน วึ่งได้รับการสนุบสนุนจากเจ้าอาวาสวัด วังขนายทายิการาม รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1.เพื่อหารายได้ เป็นทุนอาหาร ยารักษาโรค สำหรับผู้ป่วย คนชรา คนยากไร้ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดเป็นจำนวนมาก
2.เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกายA D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org