จิมรันนิ่ง

มวกเหล็ก ซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอนภูเขา

วันที่7 เมษายน 2562 (อาทิตย์)
สถานที่เซอร์เจมส์รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ระยะ32 / 16 / 8 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เว็บ
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้การศึกษา เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ จากการวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ ทั้งได้สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี และวิถีไทยของเยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับรู้เรื่องราวของการพัฒนาการพัฒนาการวิ่งในระยะทางที่ค่อยๆไกลมากขึ้น สู่ 42.195 กม.หรือวิ่งมาราธอน อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมปละกระตุ้นให้สถาบันครอบครัว เยาชน ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงเรื่องการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย
3. เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนใน้ทุกภาคส่วน โดยอาศัยการบูรณาการที่สอดคล้องที่สมบูรณ์แบบระหว่าง มรดกทางวัฒนธรรม สังคม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการต่างๆ โดยใชเมหกรรมกีฬามวลชน เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อน เชื่อมประสานและขานรับประโยชน์ในทุกด้านอย่างลงตัว
กำหนดการ
ว้นเสาร์ที่ เมษายน 2562 
12.00 20.00 น. รับเสื้อและหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง(BIB) 
รับสมัคร/ลงทะเบียนนักกีฬาเข้าร่วม 
แข่งขัน(เพิ่มเติม)
วันอาทิตย์ที เมษายน 2562 
02.30 05.55 น. เปิดรับสมัคร/ลงทะเบียนนักกีฬา
04.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 32 กม
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 16 กม.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ กม.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ กม.
06.45 น. มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนัสนุนการแข่งขัน
07.15 น. มอบรางวัลแก่นักีฬาผู้ชนะการแข่งขัน
10.00 น. ปิดการแข่งขัน

A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org