จิมรันนิ่ง

ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี2

วันที่29 มีนาคม 2563 (อาทิตย์)
สถานที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ระยะ21.1 / 10.5 / 6
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์ 093 - 559 2645
สมัครออนไลน์https://nurmis.psu.ac.th/tistrun
เว็บhttps://nurmis.psu.ac.th/tistrun/
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org