จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน เมษายน 2564

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
3 Khun Dan Marathon 2021 42.195 / 21.1 / 10 / 5 เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
3 Ninja Black Bikini Run Beach 2021 4 หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
4 โรงพยาบาลสิชลมาราธอน ครั้งที่ 14 42.195 / 25 / 11 / 4.5 โรงพยาบาลสิชล
4 Khun Dan Marathon 2021 10/21/42 จ.นครนายก
11 Khao nang Hong half marathon 2021 21 / 10 / 5 ศาลาประชาคม ม.1 ต. นบปริง อ.เมือง จ. พังงา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org