จิมรันนิ่ง

เชิญค่ะ เราไปวิ่ง ซาปา - เวียตนาม กัน

JB0001784
(58.9.90.84)
เชิญค่ะ เราไปวิ่งแถมเที่ยว Hanoi Sapa  บรรยากาศ-ธรมมชาติ สวยงาม อากาศบริสุทธิ์  รายละเอียดการเดินทางค่ะ

                                ฮานอย ซาปา วัน คืน      
                         เดินทางเดือน 22-25 กันยายน 2561

วันที่ 22 กันยายน 2561 ฮานอย– ซาปา–โบสถ์หิน – ตลาดซาปา

05.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทย
                ไลอ้อนแอร์ (SL) จนท.ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน.. 
07.40 น.ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
                เวียดนามโดยเที่ยวบินที่ SL 180 
09.30 น.เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคน
                เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถและไกด์รับคณะที่สนามบิน
                โนยบาย นำท่านเดินทางสู่เมือง ลาวกาย  
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   บ่ายจากนั้นเดินทางสู่ ซาปา โดยใช้ทางด่วนยาวที่สุดในประเทศ
                เวียดนาม เชื่อมต่อเมืองฮานอย-ลาวกาย   มีความยาวถึง 250 
                ก.ม. เลาะตามแม่น้ำแดงเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ
                เวียดนาม แล้วขึ้นเขาไปอีก 40 ก.ม. มุ่งหน้าสู่เมืองซาปา เป็น
                Switzerland แห่งเวียดนาม แวะรับ BIB อุปกรณ์การวิ่ง ช้อปปิ้ง
                อุปกรณ์กีฬา เรียบร้อยตามเวลานัด พาคณะชมโบสถ์หินที่เก่าแก่
                และสวยงามอยู่ใจกลางเมืองซาปา เดินชอปปิ้งที่ตลาดไนต์
                เมืองซาปา
   เย็นบริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร  หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก
                โรงแรม Son Hotel, Holiday, Sapa (3 stars) หรือเทียบเท่า

วันที่ 23 กันยายน 2561วิ่งมาราธอน-น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านก๊าดๆ 

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
        นำคณะร่วม วิ่งมาราธอน   
                “ซาปา อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2018” 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ตั้งอยู่สูง
                 กว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร (ใช้เวลาประมาณ
                 1ชั่วโมง) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
                 ชาวเขา ในหมู่บ้านนี้ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม
                 กว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ ชม. ในการเดินเท้า
                 เยี่ยมชมหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ กม. จากนั้นไปชม
                 น้ำตกสีเงิน หรือชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac เป็นน้ำตกที่มี
                 ความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนนมีความสูงกว่า 100
                 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม
                 และความประทับใจได้อย่างมาก เราสามารถเดินขึ้นบันไดที่
                 เลียบขึ้นไปตามไหล่เขา มีจุดสำหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานที่
                 ทอดข้ามสายน้ำตก ซึ่งจุดนี้นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายภาพ
   เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร …… พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 24 กย.2561 ช้อปปิ้งตลาดชายแดนจีนกับเวียดนาม – วัดเจ้าแม่กวนอิม 
                            – ฮานอย 

   เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
                 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาวกาย ชมด่านฮาโคว ชายแดนจีนกับ
                 เวียดนาม ถือเป็นด่านมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการค้าขาย
                 และแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจีนกับเวียดนาม
                 นำท่านสักการะ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ วัด Mau ถือเป็นวัดที่
                 ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลาวกาย
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร 
                  เดินทางกลับเมืองฮานอย
   เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร
                 พักที่โรงแรม Royal Gate, Delight, Moon View (3 stars) 
                 หรือเทียบเท่า พักผ่อนท่องราตรีตามอัธยาศัย ในเมืองฮานอย 

วันที่ 25 กย.2561: สุสานลุงโฮ-ทำเนียบ-วัดเสาเดียว–ช้อปปิ้งถนน 36 
                                – สนามบิน – กรุงเทพฯ

   เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  จากนั้นเช็คเอ้าออกจากที่พัก
                ผ่านชม สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ อยู่ที่ จัตุรัสบาดิงห์
                ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที่เก็บศพภายในบรรจุศพอาบน้ำยา
                ของโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ (สุสาน
                โฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์และในช่วงเดือน
                ตุลาคมพฤศจิกายน) ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส
                ของอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งปัจจุบัน
                ใช้ต้อนรับแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์  ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น
                สูงชมห้องทำงานห้องนอนและห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย ชมเจดีย์
                เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว
  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
   บ่ายไหว้พระที่วัดเฉินก๊วก เป็นวัดของทางพุธนิกายมหายานที่เก่าแก่
                 และศักดิ์สิทธิ์มากๆ มีอายุนับเป็นพันปี เป็น ใน 10 วัดโบราณ
                ที่สวยงามอันดับต้นๆของโลกจากนั้น นำท่านสู่ย่านการค้าใจ
                กลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการ
                ช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร
18.00น.ได้เวลาสมควรส่งคณะฯ ไปสนามบินฮานอย 
20.20 น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL 185
22.15 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…….

                          อัตราค่าบริการ 18,800.--บาท

                                      อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด 
        ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย/ ค่าระวางน้ำหนัก 15 กิโลกรัม
ค่าที่พักโรงแรม คืน  พักห้องละ ท่าน ค่าอาหารตามรายการ 
น้ำเปล่าวันละ ขวด/ ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอด 
         รายการ 
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท 
        ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ 

                                     อัตรานี้ไม่รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,200 บาท
ค่าสัมภาระที่หนักเกิน 15 กก./ คิดตามราคาสายการบิน

                              การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
        เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น ตั๋วกรุ๊ป เมื่อจองทัวร์ชำระเงิน
        ค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ
        กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และ ในต่างประเทศ ปฏิเสธ
        มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง 
        เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการ
        ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
        เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

                                             หมายเหตุ  
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ 
        เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสม
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ 
        การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง
        จลาจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
        ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
        ทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
        จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญา
        ใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
        บริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ
        อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
        การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ 
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
        ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่  การปรับราคาค่า
        โดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ เมื่อท่านออก
        เดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
        ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่า
         บริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม 
        ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง 
        ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผล
        ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถ
        เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่
        ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคา
        ที่กำหนดไว้)

                              เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
 หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า เดือน (นับจากวันหมดอายุ)

                                สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
                         ....คุณ ทิพย์.......084-523-3636….
                 …..ID Line tipjimrunning (098-825-3527)….. 
                  พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 10,000.—บาท  
                      ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน......
   ......น้ำทิพย์ บุญศิลป์  ธ.ไทยพาณิชย์....ออมทรัพย์..สาขา บัวขวัญ......
                              บ/ช เลขที่ 34-22-20-77-99 
                              กรณีท่านได้มีการวางเงินมัดจำ
     กรุณาส่งเอกสารยืนยัน แจ้งด้วยค่ะ  เบอร์โทรตรง  084-523-3636
                  หรือ  ID Line …tipjimrunning  098-825-3527
                  ขอบคุณมากค่ะทึี่ไว้ว่างใจเราให้นำทุกๆท่านเดินทาง

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
16 ม.ค. 61 16:02 (แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ก.พ. 61 08:58 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
กระทู้นี้ถูกใจ Tik_copy
หน้า
.
2
.
31
(58.9.90.93)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
17 ม.ค. 61 15:33
32
(58.9.90.93)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
17 ม.ค. 61 15:35
33
(58.9.90.93)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
17 ม.ค. 61 15:35
34
(58.9.90.93)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
17 ม.ค. 61 15:36
35
(58.9.90.93)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
17 ม.ค. 61 15:36
36
(58.9.90.93)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
17 ม.ค. 61 15:36
37
(58.9.90.93)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
17 ม.ค. 61 15:36
38
(58.9.90.93)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
17 ม.ค. 61 15:36
หน้า
.
2
.
กฎระเบียบการใช้เว็บบอร์ด jimrunning.net
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาพาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
ความคิดเห็น วิธีใช้รหัสบีบี
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย
ส่งความเห็น ล้าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org