จิมรันนิ่ง

เชิญค่ะทริป โซล (เกาหลี) มาราธอน มาราธอน 2020 ( 19-23 มีค.)

JB0003023
(171.97.221.97)
มาแล้วค่ะ รายละเอียดการเดิน โซลมาราธอน 2020

                                   โปรแกรมทัวร์เกาหลี มาราธอน
                                    วันที่ 19 – 23  มีนาคม 2563

                 หมายเหตุ โปรแกรม และเวลาเครื่องบิน อาจจะมีการ
                    เปลี่ยนแปลง ดูราคา ณ วันทีสรุป Confirm Tour

วันแรกที่ 19/3/2020

18.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขา 
                        ออกระหว่างประเทศ ประตู เคาน์เตอร์ เอ็ม 
                        บริการข้าวเหนียวหมู เช็คอินเพื่อนำท่านเดินทางสู่อินชอน
22.25 น.บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE512 
06.20 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

                                         ข้อแนะนำ
ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร  ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สอง  20/3/2020  (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า   
                        (รับประทานอาหารเช้า ข้าวปั้น และนม)  นำท่านเยี่ยมชม
                        วิวสวยของเมืองเกาหลี Mancheunha Sky Walk. ชม
                        ท้องฟ้า ชมพูเขาแม่น้ำลำธารกับธรรมชาติ ท่ามกลาง
                        ความงดงาม ที่มาพร้อมความหวาดเสียว
  เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
                        (Menu Shabu Shabu)
                        จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวัดคูคินซา เป็นวัดพุทธในจังหวัด
                        ชุงชองบุกโดนำท่านเยี่ยมชมและถ่ายทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่
                        สมบูรณ์แบบในเกาหลีอุโมงค์ซ่งหยางแก (Suyanggae 
                        Light Tunnel)
  เย็น        รับประทานอาหารเย็น  (Menu Bulgogi) และนำท่าน
                        เดินทางไปยัง ตลาดดันยาง (Danyang Market)
   ค่ำ        นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ ดาว หรือเทียบเท่า 
                        (Danyag OR SML) และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  21/3/2020(อาหารเช้า /เที่ยง/เย็น)

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม ได้เวลา
                  นำท่านล่องเรือทะเลสาบชงจู  CHUNGJU LAKE CRUISE
                        ตลอด 40 นาทีกับการล่องเรือตามจุดต่าง ๆ ท่านจะได้
                        สัมผัสถึงความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะแม่
                       น้ำที่ใสสะอาด หินรูปร่าง ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีที่
                       แล้วตามคำกล่าวของท่านอีหวั่น และชมสิ่งมหัศจรรย์ของ
                       เมืองทันยาง ได้เวลาพร้อมนำท่านเดินทางเข้าเมืองโซล
   เที่ยง       นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านรับหมายเลข
                       วิ่ง อิสระกับการเลือกซื้อของเกี่ยวกับการวิ่ง  ได้เวลา
                    เยี่ยมชม kimbab Hanbok at seaweed museum.
    เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
                        จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Seoul or sml 
                        หรือเทียบเท่าและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่22/3/2020        (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)

   เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และนำท่านวิ่งตาม
                        ประเภทที่ท่านได้สมัครไว้จนได้เวลา รอรับกลับ
 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน เซ็ตบ๊อก จนได้เวลา พร้อมให้
                        ท่านได้อาบน้ำชำระร่างกาย  เช็คเอ้าจากโรงแรมที่พัก
             นำท่านช้อปปิ้งร้านโสมเกาหลี (Ginseng center) 
                         Red Pine Shop. ร้านคอสเมติก
                         นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung 
                         Palace)พระราชวังท็อกซู เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่
                         สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อนและเกาหลี เดิม
                         พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน พระ
                         เชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ระหว่าง
                         สงครามเจ็ดปี ที่นี่ได้กลายเป็นพระราชวังหลวง  จนได้
                         เวลาพร้อมนำท่านเดินทางต่อสู่เขานัมซานภูเขาแห่งเดียว
                         ที่ตั้งอยู่ใจกลาง กรุงโซล สูงถึง 274 เมตร บนยอดเขามี
                        หอคอยโซล (SEOUL TOWER) ใน 18 หอคอยเมืองที่
                        สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำ
                        ทะเล ท่านสามารถชมทัศนีย์ภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ
                        ทางถึง 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกัก และหัน
                        ไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮั่น ราคาทัวร์
                         ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 
                        จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านดิวตี้ฟรี และนำท่านเดินตลาด
                        เมียงดง Myeongdong  หรือที่เกาหลีเค้าเรียกกันว่า 
                       “ตลาดมยองดง (Myeong-dong)” ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล 
                       (Seoul)ศูนย์รวมแหล่งช็อปปิ้งสินค้าและย่านพบปะสังสรรค์
                        ของเหล่าบรรดาวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลี ถ้าให้เปรียบ
                        เทียบกับบ้านเราก็คงเป็น “สยามสแควร์”
   เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูอูดง)
                นำท่านเข้าที่พักโรงแรมและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า23/3/2020(อาหารเช้า /เที่ยง)

   เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
                        ได้เวลานำท่านเดินทางเยี่ยมชมร้านสมุนไพรใจกลางเมือง
                        เกาหลี   (Herb Shop)  จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ย่าน
                        ช้อปปิ้งฮงแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้า
                        ของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) จึงเป็นศูนย์
                        รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มี
                       บรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์
                       แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ 
                       และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยม
                       มาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพง
                       อีกด้วย และช้อปร้าน AMETHTS SHOP,SUPER MARKET
      เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง  (JINDAK)พร้อมนำท่านชม
                        คลองชองเกชอน ถูกขุดขึ้นในสมัยโชซอนมีอายุราว ๆ 
                        600 ปี ต่อมาใน ค.ศ. 2002 รัฐบาลเกาหลีได้มีการพัฒนา
                        และปรับปรุงคลองชองเกชอนเสียใหม่ โดยฟื้นฟูธรรมชาติ
                       ทั้งสองฝั่งคลองชองเกชอนเสียใหม่ โดยผันน้ำจากแม่น้ำ
                       ฮันเพื่อให้คลองมีน้ำตลอดทั้งปี โดยมีแนวกั้นน้ำเพื่อทำ
                       เป็นน้ำตกตลอดแนวคลองชองเกชอน และมีการสร้างน้ำพุ
                       เพื่อให้ความสวยงามจนทำให้ ปัจจุบันนี้คลองชองเกชอน
                       ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางกรุงโซลไปเสียแล้ว
                       เพราะที่นี่ตลอดทั้งแนวของคลองชองเกชอนมีสถานที่ท่อง
                       เที่ยวและร้านอาหารอร่อย ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกทาน
                       กันเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้น่าเที่ยวชมกันบ้าง
                       ตลอดทั้งสองฝากฝั่งคลองชองเกชอน จากนั้นแวะละลาย
                       เงินวอนที่ ซุปเปอร์ของพื้นเมือง  แถวสนามบิน ซึ่งท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อีกรอบหนึ่ง เป็นการส่ง
                       ท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิเช่น บะหมี่ ซินราเมน,อุด้ง,กิมจิ
                      ,ขนมช็อคโก้เลต ,พายลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่
                       มีน้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลีไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูปผลไม้ต่างๆ
                       ในราคาพิเศษก่อนกลับบ้าน  จากนั้นเดินทางสู่
        สนามบินและเดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
                        พร้อมด้วยความประทับใจ เที่ยวบินที่ ZE511 
                        (17.05–21.25น.)เส้นทางอินชอน –สนามบินสุวรรณภูมิ


                               รายละเอียดเวลาเครื่องบิน
วันเดินทาง     เส้นทางการบินเที่ยวบินเวลาออกเวลาถึง
12-03-2020     EASTAR JET         ZE512  22.2506.20 
16-03-2020     EASTAR JET         ZE511  17.05      21.25
 
                                 รายละเอียดราคาทัวร์

              ราคาท่านละ 25,800.—บาท (ไม่รวมค่าสมัครวิ่ง)

                              .....สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
.....คุณ ทิพย์ 084-523-3636...ID Line tipjimrunning (098-825-5327)
                  พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 15,000.-บาท
                    .....ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดิน 30 วัน ที่.....
                           ......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์......
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ออมทรัพย์ สาขา บัวขวัญ  เลขที่  34-22-20-77-99
                                            หรือ 
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่  03 63 89 79 91

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม(1,200 บาท เงินไทย) ค่าทิป ท่านละ 40,000 **


**หมายเหตุ**
1.รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด   เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2.หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3.ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
4.โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
  5.ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6.ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน ร้านโสม ฮ็อตเกนามู คอสเมติค อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. พร้อมค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 15,000.- บาทต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 10 วันหลังจากการจอง 
2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่าง
น้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายใน
กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3.กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระครบเต็ม
จำนวนเลย
4.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำ
การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา
 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศใน
ปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
•กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
•กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1.ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2.ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วัน
ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดี
ที่จะให้บริการต่อไป
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชำระเงินมัดจำ
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7.อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
•กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
•สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
•ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 14:57
1
(171.97.221.97)

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 15:00
2
(171.97.221.97)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 15:00
3
(171.97.221.97)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 15:01
5
(171.97.221.97)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 15:01
6
(171.97.221.97)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 15:02
7
(171.97.221.97)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 15:02
8
(171.97.221.97)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 15:02
9
(171.97.221.97)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
13 ธ.ค. 62 15:02
กฎระเบียบการใช้เว็บบอร์ด jimrunning.net
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาพาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
ความคิดเห็น วิธีใช้รหัสบีบี
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย
ส่งความเห็น ล้าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org