จิมรันนิ่ง

ชมรมจิมรันนิ่ง

ความเป็นมาของชมรมจิมรันนิ่ง

เกิดจากการรักสุขภาพแล้วออกมาวิ่งเพื่อดูแลสุขภาพ ได้มารู้จักนักวิ่งแล้วรู้สึกดี ๆ ต่างอาชีพต่างสาขาก็มาวิ่ง มารู้จักกันได้โดยที่ทุกคนมีความรักสุขภาพเช่นเดียวกัน เลยมีความคิดจัดตั้งชมรมเพื่อเป็นที่รวมของนักวิ่งที่ไม่มีสังกัด แต่มีความ คิดเห็นในทางเดียวกัน คือทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นงานการกุศลหรืองานสังคมต่าง ๆ ที่พวกเราชาวนักวิ่ง สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ จะรวมกันไปเป็นหมู่คณะ และสนับสนุนเด็ก ๆ นักวิ่งรุ่นใหม่ได้เกิดในวงการวิ่ง เพื่อเป็นทางเลือกของเด็ก ๆ ในการเล่นกีฬา หลีกเลี่ยงยาเสพย์ติด  แรก ๆ มีสมาชิก คน แล้วเพิ่มขึ้นมาภายหลังเป็น 67 คนทั่วประเทศ โดยมีคุณน้ำทิพย์ บุญศิลป์ ให้การสนับสนุนด้านการเงิน และดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ เช่นจัดทัวร์ไปวิ่งต่างจังหวัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับ นักวิ่งรุ่นเยาวชนและผู้มีรายได้น้อย แต่มีความสามารถในการวิ่ง ก่อตั้งขึ้นเป็นชมรมจิมรันนิ่ง เมื่อเดือนธันวาคม 2552 


ประธานที่ปรึกษา 
พ.อ.(พ) อรัจฉท์ เมนะคงคา 
ที่ปรึกษา
คุณสมพิศ ฮิวการ์ดเนอร์, คุณผัน สังข์ทอง, คุณสมทรง รุ่งเรื่องวิวัฒน์, คุณพวงเพ็ญ โชติจุฬากูล, คุณวิชัย โชติจุฬากูล, คุณเสาว์ลักษณ์ ธรรมรงค์กุล 
ประธานชมรม 
คุณนิพนธ์ สุวรรณสุข
รองประธานชมรม 
คุณนิรันดร์ กุลกัลป์, คุณปัญญา แสงทอง, สุวรรณา พลับศิริ, สุทัศน์ กัลป์ยาณกิตติ, คุณไชยยันต์  สุขบาล

เลขาชมรม 
คุณประเสริฐ เต่งเมือง
ผู้ช่วยเลขาชมรม 
คุณกัลยา อนุรักษ์
ผู้จัดการทีมชมรม 
ผสม เผดิมผล
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมชมรม 
อดุลย์ ธงสามูล
ประชาสัมพันธ์ชมรม 
คุณสุวรรณ ศักดิ์อุดมเลิศ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ชมรม 
คุณอ๋อย รามเกียตร์
ปฎิคมชมรม 
คุณกฤษฎา ภิญโญ
ผู้ช่วยปฎิคม 
คุณอรอนงค์ วงค์ศร

กรรมการชมรมจิมรันนิ่ง

คุณสุนันทร์ จันทร์ปัญญา, คุณภัทรพล น้อยหมอ, คุณมิทู ตาตือ, คุณฉันทิตย์ สุวรรณสุข, คุณวีรพล สีเกาะ, คุณอรุณ คุ้มแค้วน, คุณอรุณ กว้างทะเล, คุณประเสริฐ ศรีเมือง,
จ.ส.ต.พีรพงษ์ เหมวรรโณ, คุณชัยรัต สังข์เพชร, คุณสุเทพ ประภารัตน์, คุณสุเทพ ฉลาดดี

นักวิ่งประจำชมรมจิมรันนิ่ง

คุณอำนวย เคี่ยมงูเหลือม, คุณสุทัศน์ กัลป์ยาณกิตติ, คุณณัฐวุฒิ อินนุ่ม, คุณณัฐวัฒน์ อินนุ่ม, คุณอรอนงค์ วงศร, คุณกฤษฎา ภิญโญ, คุณปาริวัฒน์ ฝาระมี, คุณจรัล จูเปาะ, คุณเสรี มณีโชติ, คุณกมลพร แย้มสี, คุณโสภา อุสุมณี, คุณโสภา แก่นจันทร์, คุณภาสกร เจริญวัย, คุณศศิธร สนธิ พันธ์, คุณเกษมศักดิ์ แสนดี, คุณไชยยันต์ สุขบาล. คุณฮาลียา อนุรักษ์, คุณฮิมรอน อนุรักษ์, คุณอนันต์ พหรมเสนีย์, คุณกาน อุ่นเรือน, คุณสุวิทย์ คุตทูล, คุณจักรพันธ์ อินทแสน, คุณฉลอง พลอาสา, คุณวีระ จั่นลา, คุณวันเพ็ญ แสวงมิ้ม, คุณสมฤดี ด่านจิรมนตรี
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org