จิมรันนิ่ง

ไปวิ่งปีนังมาราธอน 2023

ไปวิ่งปีนังมาราธอน 2023

วันที่15 ธันวาคม 2566 - 17 ธันวาคม 2566
งานวิ่งปีนังมาราธอน 2023
(17 ธันวาคม 2566)
สถานที่
      จิมรันนิ่ง พาวิ่ง สะพานปีนัง มาราธอน 2023
                                        วัน คืน

เดินทางวันที่  15 – 17 ธันวาคม 2566

วันแรก 15/11/2023 สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่ – ปีนังฮิล

     04.30 น.คณะฯ พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร ประตู 14 สายการบินนกแอร์
     07.20 น.เหิรฟ้าสู่ หาดใหญ่  เที่ยวบินที่ DMK 07.20  ถึง 08.50 น 
     รับคณะ ณ จุดนัดพบสนามบินหาดใหญ่ นำท่านเดินทางโดยรถไทย เพื่อมุ่งหน้าสุ่ด่านสะเดา ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและประทับตราหนังสือเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ปีนังฮิล
โดยนั่งรถรางไฟฟ้า  ชมทัศนียภาพรอบเกาะปีนัง
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลานำท่านเข้าที่พักและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระกับการพักผ่อน

วันที่สอง 16/11/2023ปีนัง

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม พร้อมนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองปีนัง
ได้เวลานำท่านเยี่ยมชม นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” ซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตางดงาม ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ วัดไทย
ได้เวลานำท่านเยี่ยมชมถนน อาร์ทสตีท เป็นย่านถนนโบราณ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณ 
ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านรับหมายเลขวิ่งมาราธอน  และนำท่านเดินทางกลับที่พักเพื่อให้ท่านพักผ่อนเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกาย ก่อนวิ่ง 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ค่ำนำท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 17/11/2023มาราธอน – วัดเขาเต่า -สนามบินหาดใหญ่

นำคณะฯ พร้อม ณ จุดสตาร์ทวิ่งในแต่ละประเภท 

เช้าเมื่อคณะวิ่งเสร็จ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม พร้อมให้ท่านได้ชำระร่างกายพร้อมเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่วัดเก็กล๊กซี หรือ วัดเขาเต่า เพื่อให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมและได้อิ่ม
บุญกัน ต่อโดยการทำ บุญให้อาหารเต่านับร้อยตัวเพื่อการเที่ยวชมปีนัง ท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากจนได้เวลาพร้อมเดินทางออกจากเมืองปีนัง
จากนั้นนำท่านแวะร้านดิวตี้ฟรี สินค้าปลอดภาษี ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเดินทาง
โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DMK

                           ราคาทัวร์ท่านละ 14,900.--บาท
                                      อัตราทัวร์รวม
1.ค่าห้องพัก ท่านต่อ ห้อง
2.ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3.ค่าอาหารมื้อตามระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง 
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายละเอียดโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์กรณีเดินทางโดยรถบัส
5.ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทกรณีเสียชีวิต วงเงิน 500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุขณะเดินทาง
6.Tax Room
7.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

อัตราทัวร์ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย %
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
5.ค่าเซอร์วิชชาร์จทุกกรณี เดินทางช่วงเทศกาล หรือวัดปิดภาคเรียนของมาเลเซีย
6.กรณีเดินทางโดยรถตู้จะไม่มีหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายนอกจากราคาทัวร์)
…สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
.....คุณ ทิพย์ 081-156-9851   ID Line tipjimrunning 081-156-9851  
 
                       พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 9,000.—บาท
                          ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน  
                                  ที่......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์
ธ.กรุงไทย จ.ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่  66-00-77-27-27
                                           หรือ
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91

กรณียกเลิกทัวร์
-ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
กฎของการเดินทาง
1.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงทัวร์ในครั้งแรก
2.บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าของสายการบิน  การประท้วง กานัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินหรือเกิดจากการเดินทางของลูกค้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า เดือน (ทั้งนี้ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ตรวจสอบพาสปอร์ตด้วยตัวเอง โดยทางบริษัททัวร์ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งให้ทราบ )(กรณีลูกค้าเดินทางเข้าประเทศไม่ได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)  และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org