จิมรันนิ่ง

ปีนังมาราธอน 2013...เกาะปีนัง-เรือสตาร์ครูส (3 วัน 2 คืน)

ปีนังมาราธอน 2013...เกาะปีนัง-เรือสตาร์ครูส (3 วัน 2 คืน)

วันที่15 พฤศจิกายน 2556 - 17 พฤศจิกายน 2556
งานวิ่งปีนังมาราธอน 2013
(17 พฤศจิกายน 2556)
สถานที่

โปรแกรม

15 พฤศจิกายน 2556

04.00 น          ทุก ๆ ท่านพบกันที่ สนามบินดอนเมือง (ชั้นบน) 
06.30 น          เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ FD3102
08.00 น.          ถึงสนามบินหาดใหญ่  รับทุก ๆ ท่าน  แจกอาหาร-เครื่องดื่ม
                     รองท้องก่อนนะคะ จากนั้นนำท่านสู่ด่านสะเดา  ผ่านพิธีการ
                     ตรวจคนเข้าเมืองไทย-มาเลย์  เดินทางต่อสู่เกาะปีนัง 
                     แวะแลกเงิน        
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านสู่ 
                     ปีนังฮิล นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา ชื่นชมกับบรรยากาศและ
                     ทัศนียภาพแสนสวย  จากนั้นชมวัดเต่าซึ่งมีเต่าอาศัยอยู่เป็น
                     จำนวนมาก  สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมระหว่าง
                     จีน-ไทย ได้อย่างวิจิตร แล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้า
                     แบรนเนมยี่ห้อดังกันหน่อย ที่ห้าง เกอนี่  เวลาพอประมาณ  
เย็น                    นำทุกท่านสู่ท่าเรือปีนัง Penang International Cruise
                     Terminal  เช็คอินลงเรือสำราญ สตาร์ครูส Libra ซึ่งเป็น
                      เรืออีกลำในเครือของสตาร์ครูซ   ผ่านพิธีการศุลกากรของ
                      เจ้าหน้าที่บนเรืออีกครั้ง  เรียบร้อยแล้วนำทุกๆ ท่านสู่ห้อง
                      อาหารบนเรือที่สุดแสนโรแมนติก ของห้องมารีเนอร์
                      อินเตอร์เนชั่นเนล รับประทานอาหาร และพักผ่อนอิสระกับ
                      ความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญระดับโลกความสูง 12
                      ชั้น   เค้ายก GENTING มาไว้ที่นี่ )

16 พฤศจิกายน 2556

07.00 น          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ในเรือ  
                     แล้วลงจากเรือสำราญ
08.00 น          เที่ยวต่อ ชมทัศนียภาพของ เกาะปีนัง และ 
                     สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย ๆ          นำทุก ๆ ท่านไปสถานที่รับสมัคร และ รับเบอร์ 
                     เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กีฬา....
-เย็น-           รับประทานอาหารค่ำแบบซีฟู้ด....
                     เดินทางกลับที่พัก พักผ่อน 
                                 
17 พฤศจิกายน 2556

-- --                    ปลุกทุก ๆ ท่าน...  ไปร่วมการแข่งขัน 
11.30 น.          เช็คเอ้าท์ ---
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง-เดินทางกลับ แวะช๊อป Duty Free
17.00 น.          รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับ….        
19.20 น.          เหินฟ้ากลับ กทม. เที่ยวบินที่ FD3111
20.40 น.          ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  สนุกสนาน 
                     อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                         ค่าใช้จ่ายท่านละ 13,500.--บาท

รายการทัวร์ รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หาดใหญ่                                  
-ที่พักห้องละ ท่าน (2 วัน)                                          
-อาหาร มื้อ พร้อมน้ำเครื่องดื่ม-ขนมบริการ
-ค่าประกันอุบัติเหตุ          1,000,000.-บาท                     
                                                                   
รายการนี้ไม่รวม
ค่าหนังสือเดินทาง
ค่าทิปไกด์และคนขับ
มาราธอน 80 ริงกิต
 ฮาล์ฟ 60 ริงกิต
 มินิ 50 ริงกิต
ฟันรัน 20 ริงกิต

                             สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...

........คุณ ทิพย์.......084-523-3636….083-772-6607
........คุณ จิม .........089-994-5444…. Fax No. 02-950-6607

             พร้อมทั้งโอนเงินล่วงหน้ามัดจำการเดิน  7,000.—บาท 

ที่ คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์…..ธ.ไทยพาณิชย์ จ. ออมทรัพย์  
สาขา บัวขวัญ....บัญชีเลขที่  34-22-20-77-99

                         ในกรณีที่จะให้สมัครให้ 

กรุณาถ่ายหน้า  Pass Port ส่งหลักฐานด่วนด้วยค่ะ
เพราะค่าสมัครจะขึ้นไปตามลำดับเช่นกัน         

ขอบพระคุณมากค่ะ

******ติดตามข่าวสารเรื่องวิ่ง พร้อมชมภาพสวย ๆ ได้ที่ jimrunning.net******
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org