จิมรันนิ่ง

Shi CU Together Run 2023

วันที่26 พฤศจิกายน 2566 (อาทิตย์)
สถานที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
ระยะ10 / 5 / 2.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์02 218 5703
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://race.thai.run/runshicu
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org