จิมรันนิ่ง

แก้งซาวซุปเปอร์มินิมาราธอนครั้ง ที่1

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียนบ้านแก้งซาว ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ระยะ15 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์099-263-6564
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftfRf-FFf8bD3JJSD9KvcWzXedUja-PLMjVBse7q0VsBY8mg/viewform
เว็บ
หมายเหตุ
แก้งซาวซุปเปอร์มินิมาราธอนครั้ง ที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ.โรงเรียนบ้านแก้งซาว  ต.โนนรัง  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
วัตถุประสงค์
1.เพื่อต่อเติมโรงอาหารและซื้อโต๊ะรับประทานอาหารให้โรงเรียนบ้านแก้งซาว
2.เพื่อให้เด็กห่างไกลยาเสพติด
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รักกีฬา และการออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัย
4.เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตอาสา และสำนึกรักบ้านเกิด
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับชุมชน มีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org