จิมรันนิ่ง

เชิญค่ะ ไปวิ่งปีนังมาราธอน 2023 (ระหว่างวันที่ 15-17 พย.2566)

JB0003199
(184.22.17.213)
                     จิมรันนิ่ง พาวิ่ง สะพานปีนัง มาราธอน 2023
                                        วัน คืน

เดินทางวันที่  15 – 17 ธันวาคม 2566

วันแรก 15/12/2023 สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่ – ปีนังฮิล

     04.30 น.คณะฯ พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 
                                ประตู 14 สายการบินนกแอร์
     07.20 น.เหิรฟ้าสู่ หาดใหญ่  เที่ยวบินที่ DMK 07.20  
                                ถึง 08.50 น 
     รับคณะ ณ จุดนัดพบสนามบินหาดใหญ่ นำท่านเดินทางโดยรถ
                        ไทย เพื่อมุ่งหน้าสุ่ด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
                     เมืองและประทับตราหนังสือเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย 
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดิน
                ทางต่อสู่ปีนังฮิล
โดยนั่งรถรางไฟฟ้า  ชมทัศนียภาพรอบเกาะปีนัง
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลานำท่านเข้าที่พักและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระกับการพักผ่อน

วันที่สอง 16/12/2023ปีนัง

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม พร้อมนำท่านเดิน
                ทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองปีนัง
ได้เวลานำท่านเยี่ยมชม นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไทยที่ใหญ
                ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” ซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่  
                สุดในมาเลเซีย วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา   
               ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ วัดไทย
ได้เวลานำท่านเยี่ยมชมถนน อาร์ทสตีท เป็นย่านถนนโบราณ มี
                       อาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ให้ท่านถ่ายภาพ
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย       นำท่านรับหมายเลขวิ่งมาราธอน  และนำท่านเดินทางกลับที่พัก 
              เพื่อให้ท่านพักผ่อนเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกาย ก่อนวิ่ง 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ค่ำนำท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 17/12/2023มาราธอน – วัดเขาเต่า -สนามบินหาดใหญ่

นำคณะฯ พร้อม ณ จุดสตาร์ทวิ่งในแต่ละประเภท 

เช้าเมื่อคณะวิ่งเสร็จ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม พร้อมให้  
               ท่านได้ชำระร่างกายพร้อมเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่วัดเก็กล๊กซี หรือ วัดเขาเต่า เพื่อให้ท่านได้
                สักการะเจ้าแม่กวนอิมและได้อิ่มบุญกัน ต่อโดยการทำ บุญให้
                อาหารเต่านับร้อยตัวเพื่อการเที่ยวชมปีนัง ท่านถ่ายภาพเก็บไว้
                เป็นที่ระลึกพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากจนได้เวลา
                พร้อมเดินทางออกจากเมืองปีนัง
จากนั้นนำท่านแวะร้านดิวตี้ฟรี สินค้าปลอดภาษี ก่อนเดินทางกลับ
                ประเทศไทย
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น      นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเดินทางโดย
               สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DMK

                           ราคาทัวร์ท่านละ 14,900.--บาท
                                      อัตราทัวร์รวม
1.ค่าห้องพัก ท่านต่อ ห้อง
2.ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3.ค่าอาหารมื้อตามระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง 
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายละเอียดโปรแกรมพร้อมมัคคุเทศก์  
        และหัวหน้าทัวร์กรณีเดินทางโดยรถบัส
5.ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทกรณีเสียชีวิต วงเงิน   
         500,000 บาท กรณีอุบัติเหตุขณะเดินทาง
6.Tax Room
7.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

                                  อัตราทัวร์ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่าง
        ชาติหรือคนต่างด้าว
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย %
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
5.ค่าเซอร์วิชชาร์จทุกกรณี เดินทางช่วงเทศกาล หรือวัดปิดภาคเรียน
        ของมาเลเซีย
6.กรณีเดินทางโดยรถตู้จะไม่มีหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (กรณี
        ลูกค้าต้องการเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายนอกจากราคาทัวร์)
                             …สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
.....คุณ ทิพย์ 081-156-9851   ID Line tipjimrunning 081-156-9851  
 
                       พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 9,000.—บาท
                          ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง 30 วัน  
                                  ที่......คุณ น้ำทิพย์ บุญศิลป์
ธ.กรุงไทย จ.ออมทรัพย์ สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่  66-00-77-27-27
                                           หรือ
ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา โลตัสรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 03 63 89 79 91

                                      กรณียกเลิกทัวร์
-ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
                                  กฎของการเดินทาง
1.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงทัวร์ในครั้งแรก
2.บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อ
        เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
          คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน
        ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง น. 
       หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 
        การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าของ
        สายการบิน  การประท้วง กานัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีที่
        ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
        หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอก
        เหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมา
        จากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินหรือ
        เกิดจากการเดินทางของลูกค้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้
        ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวน
        สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.กรณีที่เดินทางด้วยสายการบิน ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินใน
        ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
        ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า เดือน (ทั้งนี้ผู้
       เดินทางต้องเป็นผู้ตรวจสอบพาสปอร์ตด้วยตัวเอง โดยทางบริษัททัวร์
       ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งให้ทราบ )(กรณีลูกค้าเดินทางเข้าประเทศไม่
       ได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)  และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุด
        ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของบริษัท
       ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะว่าค่าใช้
       จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศ
         แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจาก
       การโจรกรรม และ หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนัก
        ท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่
        ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว
        เครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ 
       ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ
       ไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้า
        หน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
        ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
16 พ.ค. 66 15:44 (แก้ไขครั้งล่าสุด 5 ก.ย. 66 10:58 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
1
(184.22.18.11)
ขอประทานโทษนะค๊ะ เดือน  ธันวาคม นะค๊ะ 
ไม่ใช่ เดือน พฤศจิกา ค่ะ ด้านบนแก้ไม่ได้
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
5 ก.ย. 66 11:01
กฎระเบียบการใช้เว็บบอร์ด jimrunning.net
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาพาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
ความคิดเห็น วิธีใช้รหัสบีบี
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย
ส่งความเห็น ล้าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org